Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký) piccolo/-a(vzrůstem) basso/-a(maličký) minuscolo/-aNáš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.malá písmena v sazbě ap.minuscolo m
  2. (oděv, upnutý ap.) stretto/-a(stísněný - byt ap.) angusto/-a, ristretto/-aTy boty jsou mi malé.Le scarpe mi stanno strette.
  3. (nedospělý) piccolo/-aKdyž jsem byl malý.Quando ero piccolo.
  4. od mala, odmala fin da piccolo/-a, fin dall'infanzia
  5. (významem) piccolo/-a(nepodstatný) insignificante(drobný) di poca importanza

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochuper nulla, affatto

dávka: v malých dávkácha piccole dosi

do: do nejmenšího detailufino all'ultimo dettaglio

jmenovatel: mat. nejmenší společný jmenovatelil minimo comune denominatore

kalibr: zbraně malého/velkého kalibruarmi di piccolo/grosso calibro

nejmenší: ani v nejmenšímnon affatto, per niente

písmeno: velké/malé písmenolettera maiuscola/minuscola

postava: být malé postavyessere di bassa statura

pysk: anat. velké/malé stydké pyskygrandi/piccole labbra

rozsah: v malém rozsahusu scala ridotta

ručička: hodinová/malá ručičkalancetta delle ore

strana: Malá Strana v Prazela Città piccola

stydký: anat. malé/velké stydké pyskygrandi/piccole labbra

tuňák: zool. tuňák malýtonnetto alletterato

vliv: mít malý vliv dopad na coavere scarso effetto su qc

vůz: astron. Velký/Malý vůzGrande/Piccolo Carro

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

ponětí: O tom ty nemáš ani nejmenší ponětí.Tu non ne hai la minima idea.

potucha: Nemám nejmenší potuchy.Non ho la minima idea.

sníst: Musím něco (malého) sníst.Devo fare uno spuntino., Devo mangiare un boccone.

spotřeba: Auto má malou/vysokou spotřebu.L'auto consuma poco/molto.

tušení: Nemám nejmenší tušení.Non ho la minima idea.

vzrůst: být malého vzrůstuessere di statura piccola

svět: Svět je malý.Come è piccolo il mondo!

affatto: niente affattovůbec ne, ani náhodou, ani v nejmenším

benché: il benché minimo(ani) nejmenší, sebemenší tušení ap.

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

caloria: piccola caloriagramkalorie, malá kalorie

carro: Gran/Piccolo CarroVelký/Malý vůz souhvězdí

civetta: civetta nanakulíšek nejmenší

dettaglio: al dettagliov malém, maloobchodní prodej ap.

dose: a/in piccole/grandi dosiv malých/ve velkých dávkách

entità: danni di lieve entitàškody menšího rozsahu, drobné škody

gallina: gallina prataioladrop malý

gazza: gazza marinaalka malá

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

labbro: anat. grandi/piccole labbravelké/malé stydké pysky

lenticchia: bot. lenticchia d'acquaokřehek menší, žabinec

lettera: lettere maiuscole/minuscolevelká/malá písmena

macchiato: latte macchiato= horké mléko dolité malým množstvím kávy a doplněné mléčnou pěnou

minore: Asia minoreMalá Asie

minuscolo: scritto in minuscolo(na)psaný malými písmeny

minuto: al minutov malém

minuto: comprare/vendere al minutokupovat/prodávat v malém (množství)

misura: di piccola/grande misuramalých/velkých rozměrů

orsa: Orsa Maggiore/MinoreVelká/Malá medvědice souhvězdí

piccolo: il più piccolonejmenší

piccolo: chiedere un piccolo favore a qžádat koho o malou laskavost

piccolo: Il piccolo si è addormentato.Malý usnul.

piccolo: Da piccolo avevo i capelli biondi.Jako malý jsem míval blonďaté vlasy.

pitagorico: tavola pitagoricamalá násobilka tabulka

più: il più piccolo di tuttiten nejmenší ze všech

presso: da pressozblízka, z malé vzdálenosti

provincia: vivere in provinciabydlet na malém městě

sirenetta: La SirenettaMalá mořská víla pohádková postava

statura: Era di piccola statura.Byl malé postavy.

tascabile: un'automobile tascabilemini auto, malé autíčko

tonnetto: tonnetto alletteratotuňák malý

basso: È di bassa statura.Je malé postavy.

macchiare: macchiare di latte il caffèdolít kávu malým množstvím mléka

malinteso: È stato un piccolo malinteso.Došlo k malému nedorozumění.

meno: Questo è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.

mettere: Il vicolo mette in una piazzetta.Ulička vede na malé náměstí.

minimo: Questo era il minimo che potessi fare.Bylo to to nejmenší, cos mohl udělat.

minore: La cifra è minore del previsto.Částka je menší, než se předpokládalo.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

nessuno: Non mi dai nessunissimo disturbo.Ani v nejmenším mě nerušíš.

pallido: non avere la più pallida idea di qcnemít ani nejmenší tušení o čem

piccolo: Ha i figli piccoli.malé děti.

porzione: porzioni piccolemalé porce

cartuccia: mezza cartucciamalé pivo, prcek, zákrsek malá osoba

minestra: o mangiare questa minestra o saltare questa finestrazvolit si menší zlo

pesce: pesce grosso/piccolo/lessovelká/malá/leklá ryba o osobě

piccolo: Com'è piccolo il mondo!Svět je malý!

solletico: Non gli fa neanche il solletico.Vůbec/Ani v nejmenším mu to nevadí.

tacca: mezza taccapřen. malá ryba, malý pivo o člověku