Hlavní obsah

longing [ˈlɒŋɪŋ]

Podstatné jméno

  • for sth, to do sth touha po čem, udělat cohave/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

Vyskytuje se v

any: not any more/longeruž ne

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

last: at (long) lastkonečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.

long: So longTak zatím., Tak ahoj., Měj se.

long: for longdlouho, po dlouhou dobu, na dlouho

long: as long as, so long asdokud, pokud trvání

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

long: before longzanedlouho

long: long live sbať žije kdo

long: no longer, not any longerjiž ne

long: long for sthtoužit, dychtit, prahnout po čem

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

long-term: the long termdlouhé období v plánování ap.

shot: long shotplácnutí do vody

shot: by a long shotzdaleka, daleko zdůraznění

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

view: take the long viewuvažovat z dlouhodobého hlediska

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

way: by a long wayjednoznačně, zdaleka nejlepší, nejhorší ap.

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

ago: long agodávno

ago: not long ago(poměrně) nedávno

-armed: long-armeddlouhoruký

as: as long aspokud tak dlouho jak

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

distance: (long) distance glassesbrýle na dálku

distance: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

haul: long-haul flightdálkový let

horned: long-horneddlouhorohý

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

long: at long lastnakonec

long: long termerodsouzenec k dlouhému vězení

long: how longjak dlouho

long: all year longpo celý rok

long: the whole day longpo celý den

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

long: not long agonedávno, před nedávnem

long: long hourpozdní hodina noční

long: (not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.

long: longer working hoursdelší pracovní doba

long: a month-longměsíční

long: a week-longtýdenní

long: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

long: long horsekůň (na dél) tělocvičné nářadí

long: long-short story(krátká) novela

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

long: long way from ...daleko od ...

long: long-leaveddlouholistý

long: long-actingdlouhodobě působící lék ap.

long: long-axeddlouhoosý

long: long-horneddlouhorohý

long: be long in comingnechat na sebe (dlouho) čekat dlouho nenastat

long-haul: long haul flightdálkový let

long-range: long-range weather forecastdlouhodobá předpověď počasí

long-term: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

long-term: long-term memorydlouhodobá paměť

long-term: in the long termdlouhodobě, v dlouhém období, výhledově

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

memory: long-time memorydlouhodobá paměť

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

run: long-distance runběh na dlouhou trať

runner: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

seahorse: long-snouted seahorsekoníček mořský

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

term: in the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontu

ton: tech. long tonvelká tuna

unemployment: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

vacation: long vacationletní prázdniny

way: a long way from ...daleko od ...

weekend: long weekendprodloužený víkend dovolená trvající několik dnů včetně víkendu

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

heck: a heck of a long timezatraceně dlouho

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

long: It's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.

long: Days are getting longer.Prodlužují se dny.

long: As long as it rains.Dokud bude pršet.

long: as long as possibleco nejdéle

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

long: She was longing to see it.Toužila to vidět.

long-time: long-time memberdlouholetý člen

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

overwhelm: She was overwhelmed by a longing for ...Zmocnila se jí touha po...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále