Hlavní obsah

sed

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

cantar: být hračkaser coser y cantar

castigo: být za trestser de castigo

chicha: nebýt nic moc, být takový nijakýno ser ni chicha ni limonada

colmo: být vrcholser el colmo

comido: být hračka/brnkačkaser pan comido

cualquiera: být obyčejný smrtelníkser un(a) cualquiera

debido: jak se sluší (a patří)como es debido

decir: totiž, to znamená/jees decir/lo que se dice

dios: poprask, mela, bugrla de Dios es Cristo

dos: jako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.como dos y dos son cuatro

fiar: být důvěryhodnýser de fiar

fuera: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua fuera

hambre: být chudý jak kostelní myšser un muerto de hambre

harina: být něco (úplně) jiného, být jináser harina de otro costal

imagen: být živoucí obraz kohoser la viva imagen de algn

jueves: nebýt nic divného, být normálníno ser nada del otro jueves

lengua: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua afuera/fuera

lugar: nemístný, nepatřičnýfuera de lugar

más: a kromě toho, navíc, ba co víces más

molestia: jestli dovolíte...si no es molestia

mundo: (od té doby), co je svět světem, co svět světem stojídesde que el mundo es mundo

no: leda(že), jen kdybya no ser que...

o: neboli, takže, totižo sea

otro: nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/cono ser otro que alg(n)

parte: zadeksalva sea la parte

partido: být dobrá partie pro sňatekser un buen partido

pavo: nebýt k zahozeníno ser moco de pavo

pomada: být skvělý, být něco extraser la pomada

qué: něco, cosino sé qué

querer: Když se chce, všechno jde.Querer es poder.

ser: ledaže by, pokud by, leda bya no ser que

si: aby toho nebylo málopor si fuera poco

tan: (na)tolik, že, a to tak, že, až tak, žetan es así

trozo: být dobrák od kostiser un trozo de pan

tumba: mlčet jako hrobser una tumba

uso: nepoužívaný, nenosící sefuera de uso

alcance: Uložte mimo dosah dětí.Mantenga fuera del alcance de los niños.

bestia: být hrubý na koho, hrubě nakládat s kýmser bestia con algn

capaz: být všeho schopnýser capaz de todo

caso: jde o to, že...el caso es que...

común: neobvykle, nezvykle, mimořádněfuera de lo común

consciente: uvědomovat si co, být si vědom čehoser consciente de alg

culpable: zavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.ser culpable de alg

digno: stát za co, zasluhovat coser digno de alg

ejemplo: být živým příkladem čehoser ejemplo vivo de alg

era: průmyslová éraera industrial

ese: To je jiná.Esa es otra.

esto: to znamenáesto es

estreñido: mít zácpuser estreñido

gusto: Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověďEl gusto es mío.

hoy: Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.Es para hoy.

indistinto: být jedno co, nezáležet na čemser indistinto alg

listo: být chytrýser listo

llegar: stát se čímllegar a ser alg

lo: Já nevím.No lo sé.

misericordioso: mít soucit s kým, být milosrdný ke komuser misericordioso con/para algn

mismo: být jednodar/ser lo mismo

modal: nebýt co slušnéno ser alg modales

pasar: totiž úvod větylo que pasa es que

primario: prvohoryEra Primaria

reacio: odmítat, zdráhat se, nebýt ochotný udělat coser reacio a hacer alg

tal: Jaký je...?¿Qué tal es...

aburrido: být nudnýser aburrido

admirar: být obdivuhodnýser de admirar

cuánto: Kolik nás je?¿Cuántos somos?

cumpleaños: Dnes mám narozeniny.Hoy es mi cumpleaños.

dirección: Jakou máte adresu?¿Cuál es su dirección?

esperar: Lze očekávat, že...Es de esperar que...

extrañar: Není divu, že...No es de extrañar que...

fecha: Kolikátého je dnes?¿Qué fecha es hoy?

gente: Juan je dobrý člověk.Juan es buena gente.

hora: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

impresionante: být působivý, dělat dojemser impresionante

indiferente: Je mi to jedno.Me es indiferente.

mío: Byla to moje chyba.Fue culpa mía.

para: To je pro tebe.Es para ti.

por: Amerika byla objevena Kryštofem Kolumbem.América fue descubierta por Cristóbal Colón.

algo: I málo je něco., Lepší něco než nic.Algo es algo.

: ať je to kdokolisea quien sea

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

či: být, či nebýtser o no ser

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

dostání: být snadno k dostáníser fácil de conseguir

existovat: přestat existovatdejar de existir/ser, perecer

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

hrát: hrát hlavní roliser el protagonista, desempeñar el papel principal

chybovat: Chybovat je lidské.Errar es humano.

kmotr: stát se kmotrem kohoser padrino de algn

lad: bez ladu a skladu neuspořádanýsin ton ni son, sin orden ni concierto

letopočet: našeho letopočtude nuestra era, después de Cristo

mání: být k mánídostupný ser asequible/obtenible, snadno ser fácil de conseguir

mimo: být mimo provozestar fuera de servicio

možno: je možnose puede, es posible

nebezpečí: mimo nebezpečífuera de peligro

nepoučitelný: být nepoučitelnýser incorregible, přen. no tener cura

nesnesitelný: lit. Nesnesitelná lehkost bytí dílo M. KunderyLa insoportable levedad del ser

otec: být celý otecpřen. ser clavado a su padre

paní: být svou paníser dueña de sí misma

parketa: To není moje parketa.No es lo mío.

aby: Měla strach, aby neodešel.Tenía miedo de que él se fuera.

ani: Ani nevím.Pues, no lo sé.

antitalent: být antitalent na coser negado para alg

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bezmocný: být bezmocnýser impotente, expr. mít svázané ruce tener las manos atadas

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

běžný: být běžnýser común/usual

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

co: Co je to?¿Qué es (esto)?

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

čas: Už je nejvyšší čas.Ya es la hora.

černý: expr. být černý jako uhelser negro como el carbón

čest: být ctí pro kohoser una honra para algn

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

dělat: Kolik to dělá?¿Cuánto es?

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

dosah: mimo dosah dětífuera del alcance de los niños

doslech: mimo doslechfuera de alcance del oído, imposible de oír

drahý: být drahý pro kohoser caro para algn

druhý: Je půl druhé.Es la una y media.

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

duch: v tomto duchude este modo, en este son

evidentní: Je evidentní, že...Es evidente que...

formalita: Je to jen formalita.Es mera formalidad.

fuška: Je to fuška.Se las trae., Es una faena.

geologický: geologická obdobíeras geológicas

hodina: Je deset hodin.Son las diez.

hodný: být na koho, ke komu hodnýser bueno con algn

hrdlička: přen. Jsou jako dvě hrdličky.Son como dos tortolitos.

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

inteligentní: Je dost inteligentní.Es muy inteligente.

a: a protoasí es que, (y) por eso