Hlavní obsah

к

Vyskytuje se v

вплоть: вплоть к кому/чемуtěsně, bezprostředně, přímo ke komu/čemu k domu,k osobě ap.

де́ло: (бли́же) к де́лу!k věci, k podstatě věci

добавле́ние: в добавле́ние к чемуjako dodatek k čemu

дополне́ние: в дополне́ние к чемуnavíc, ještě ke komu/čemu, kromě koho/čeho

иску́сство: из любви́ к иску́сствуz lásky k umění

навстре́чу: навстре́чу к кому/чемуvstříc, v ústrety komu/čemu

нагру́зка: в нагру́зку кjako příslušenství, jako doplnění

направле́ние: в направле́нии к кому/чемуsměrem ke komu/čemu

несча́стье: к несча́стьюnaneštěstí

прибра́ть: прибра́ть к рука́м кого/чтоzkrotit, přimět k poslušnosti koho/co

прижа́ть: прижа́ть к сте́нке когоzmáčknout, přitlačit ke zdi věřitele, zatčeného ap.

примени́тельно: примени́тельно кv závislosti na čem, vzhledem k čemu

приме́р: к приме́руnapříklad, kupříkladu

разбо́р: к ша́почному разбо́руs křížkem po funuse, pozdě

себя́: к себе́k sobě, do svého bytu

село́: ни к селу́ ни к го́родуnevhodně, nemístně

сло́во: к сло́ву сказа́тьkdyž jsme u toho, mimochodem

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

сте́нка: к сте́нке поста́витьpostavit ke zdi, zastřelit

столб: к позо́рному столбу́ поста́вить когоpranýřovat, veřejně kritizovat koho

сча́стье: к сча́стьюna štěstí, naštěstí

услу́га: к ва́шим услу́гамk Vašim službám

храм: доро́га к хра́муcesta k víře

число́: к числу́ кого/чегоmezi koho/co

что: не к чему́nanic, k ničemu

шала́ш: ми́лости прошу́ к на́шему шалашу́vítejte pod naší střechou, pojďte dál

пече́нье: сдо́бное пече́нье, пече́нье к ча́юčajové pečivo

подбежа́ть: подбежа́ть к до́муpřiběhnout k domu

подключе́ние: подключе́ние к Интерне́туinternetové připojení

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

привлече́ние: привлече́ние к суду́soudní stíhání

примене́ние: инстру́кция к примене́ниюpříbalový leták

ста́вить: ста́вить лицо́м к лицу́stavět tváří v tvář

а́лчный: а́лчный к деньга́мlačný po penězích

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

жа́дный: жа́дный к деньга́мlačný peněz

зайти́: зайти́ к прия́телюstavit se u přítele

заключе́ние: прийти́ к заключе́ниюdospět k závěru

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

плечо́: плечо́м к плечу́bok po boku

посла́ть: посла́ть к чёрту когоposlat k čertu koho

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)

привести́: привести́ к ги́белиpřivést do záhuby

приговори́ть: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

присоедини́ть: присоедини́ть к се́тиpřipojit k síti

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

све́дение: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí, hovor. kvitovat

серьёзный: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se

стол: Подава́йте к столу́.Servirujte. jídlo

узна́ть: узна́ть, как пройти́ к вокза́луzjistit, kde je nádraží

ухищре́ние: прибе́гнуть к ухищре́ниюuchýlit se ke lsti

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

добро́: Не к добру́ э́то.Z toho nekouká nic dobrého.

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

нож: с ножо́м к го́рлу приста́тьdát nůž na krk

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

руба́шка: Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.Bližší košile než(li) kabát.

спех: Э́то не к спе́ху.To nespěchá., To počká., To má čas., Na to je dost času.

тёща: Не к тёще на блины́ пришёл.Nepřišel jsi se sem flákat.

čajový: пече́нье к ча́юčajové cukroví

do: К свинья́м соба́чьим!, Ёб твою́ мать!vulg. Do prdele!

dodatek: дополне́ние к догово́руdodatek ke smlouvě

k, ke, ku: к ва́шим услу́гамk (Vašim) službám

na: к приме́ру, наприме́рna příklad

od, ode: от до́ма к до́му, из до́ма в домdům od domu

pečivo: пече́нье к ча́юčajové pečivo

převést: привести́ дро́би к одному́ знамена́телюmat. převést zlomky na společného jmenovatele

příklad: наприме́р, к приме́ру, для приме́раna příklad

přitáhnout: притяну́ть к де́луpřitáhnout k práci

rozmnožovací: спосо́бность к размноже́ниюrozmnožovací schopnost

vhod: подойти́, оказа́ться к ста́ти, пригоди́ться комуpřijít vhod komu

z, ze: от отца́ к сы́нуz otce na syna

adaptovat: приспосо́биться к обстоя́тельствамadaptovat se na podmínky

biflovat (se): зубри́ть к экза́менамbiflovat se na zkoušky

blížit se: подходи́ть к концу́blížit se ke konci

brát: принима́ть во внима́ние/к све́дениюbrát na vědomí

částka: су́мма к платежу́částka k úhradě

defenziva: перейти́ к оборо́неpřejít do defenzivy

dělat: Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу., Не обраща́й на э́то внима́ния.Nic si z toho nedělej.

dispozice: быть к услу́гам когоbýt k dispozici komu

dohnat: привести́ кого к самоуби́йствуdohnat koho k sebevraždě

dojet: прие́хать к це́лиdojet do cíle

dojít: прийти́ к заключе́ниюdojít k závěru

doktor: идти́ к врачу́jít k doktorovi

donést se: К нам донесли́сь голоса́.Donesly se k nám hlasy.

donutit: прину́дить к призна́ниюdonutit k doznání

doporučení: направле́ние к (врачу́-)специали́стуdoporučení k odbornému lékaři

вдоба́вок: вдоба́вок к чемуnádavkem k čemu

dospět: прийти́ к мне́нию/заключе́ниюdospět k názoru/závěru

dostat se: прийти́ к вла́стиdostat se k moci

dotaz: С вопро́сами обраща́йтесь к...Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na...

dovolat se: Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.Nemohl jsem se k vám dovolat.

heroin: пристра́стие к герои́нуzávislost na heroinu

hodit se: Они́ подхо́дят друг к дру́гу.Hodí se k sobě.

hořet: Э́то не гори́т/не к спе́ху.přen. To nehoří. nespěchá

chvátat: Э́то не к спе́ху.přen. To nechvátá.

chýlit se: подходи́ть к концу́chýlit se ke konci

klepat: стуча́ться к сосе́дямklepat na sousedy

konec: подходи́ть к концу́chýlit se ke konci

lékař: идти́ к врачу́jít k lékaři

lepší: измене́ние к лу́чшемуzměna k lepšímu

leták: показа́ние к примене́ниюpříbalový leták

lhostejný: Он к ней не равноду́шен.Není mu lhostejná.

nadání: У него́ спосо́бности к языка́м.Má nadání na jazyky.

nedůvěra: недове́рие к лю́дямnedůvěra k lidem

obrat: переме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшемуobrat k lepšímu

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

oční: Я к окули́сту.Jdu na oční.

odlet: Самолёт гото́в к вы́лету.Letadlo je připravené k odletu.

odsoudit: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

pasovat: Они́ друг к дру́гу не подхо́дят.Nepasují k sobě.

patřit: Э́то к де́лу не отно́сится.To sem nepatří.