Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (umělecká tvorba) die Kunstdějiny uměnídie Kunstgeschichte
  2. (výtvor) die Kunst, das Kunstwerk
  3. (dovednost) die Kunst, das Könnenbojové uměnídie Kampfkunst, der Kampfsport sport.To není žádné umění.Das ist keine Kunst.

Vyskytuje se v

milovník: der Kunstliebhaber/Musikfreund/Theaterliebhabermilovník umění/hudby/divadla

múzický: die musische Kunstmúzické umění

naivní: naive Kunstvýtv. naivní umění

obchodník: der Kunsthändlerobchodník s uměním

příznivec: der Kunstfreundpříznivec umění

renesanční: die Renaissancekunstrenesanční umění

sochařský: die Bildhauerkunstsochařské umění

užitý: angewandte Kunstužité umění

vyjednávat: die Verhandlungskunstumění vyjednávat

výtvarný: die Akademie der bildenden KünsteAkademie výtvarných umění

česky: Sprichst du Tschechisch?Umíš česky?

čínsky: Sprechen Sie chinesisch?Umíte čínsky?

dobře: Er kann gut Deutsch.Umí dobře německy.

dokázat: Beweise, was du kannst.Dokaž, co umíš.

dramatický: dramatische Kunstdramatické umění

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jezdecký: der Reitersattel/die Reiterkunstjezdecké sedlo/umění

klenot: ein Juwel der tschechischen Kunstklenot českého umění

kváknout: Er konnte kein Wort Ungarisch.Neuměl maďarsky ani kváknout.

liberalismus: der Liberalismus in der Kunstliberalismus v umění

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

partie: ganze Textteile auswendig kennenumět zpaměti celé partie

prakticky: Er kann praktisch kein Englisch.Neumí prakticky vůbec anglicky.

přehodit: Kannst du den Ball über den Spielplatz werfen?Umíš přehodit hřiště?

rozkvět: der Aufschwung der Kunstrozkvět umění

situace: die Situation richtig einschätzen könnenumět správně odhadnout situaci

trochu: etwas Deutsch könnenumět trochu německy

umět: Kannst du schon kochen?Už umíš vařit?

válečnický: kriegerische Kunstválečnické umění

vlek: Skilift fahren könnenumět jezdit na vleku

vytlouct: Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.

zájem: Interesse an Kunst habenmít zájem o umění

zazpívat: Sie kann vom Blatt absingen.Umí zazpívat z listu.

hlava: etw. aus dem Kopf könnenumět co z hlavy

otáčet se: Die Arbeit geht ihr flott von der Hand!Ta se umí otáčet!

halb: halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl věda

können: Gitarre spielen könnenumět hrát na kytaru

Kunst: Kunst und Kulturumění a kultura

Zukunft: die Zukunft voraussagen (können)(umět) předpovídat budoucnost

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

beantworten: Das kann ich nicht beantworten.Na to nemohu/neumím odpovědět.

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

Bereich: im Bereich der Kunst tätig seinbýt činný v oblasti umění

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

orientieren: sich ohne Stadtplan nicht orientieren könnenneumět se orientovat bez mapy města

radebrechen: ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

überhaupt: Kannst du überhaupt schwimmen?Umíš vůbec plavat?

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

vorstellen: sich etw. lebhaft vorstellen könnenumět si co živě představit

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit

zählen: Kannst du schon bis 100 zählen?Umíš už počítat do sta?

umění: die Kunstgeschichtedějiny umění