Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozornost) das Interesseprojevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigenJe v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...
  2. (záliba) das Interesse, das Hobby, die Vorliebemít zájem o uměníInteresse an Kunst haben

Vyskytuje se v

menšinový: das Minderheitsinteressemenšinový zájem

popředí: im Vordergrund des Interesses seinbýt v popředí zájmu

centrum: im Zentrum des Interesses stehenstát v centru zájmu

čistě: rein wissenschaftliches Interessečistě vědecký zájem

evokovat: Interesse hervorrufenevokovat zájem

hraný: gespieltes Interessehraný zájem

periferie: am Rande der Interessen stehenbýt na periferii zájmů

veřejný: im öffentlichen Interesse handelnjednat ve veřejném zájmu

Interesse: j-s Interessen durchsetzenprosazovat čí zájmy

außerhalb: Das ist außerhalb meiner Interessen.To je mimo mé zájmy.

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

Sache: in eigener Sacheve vlastním zájmu

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

wenig: wenig Interesse habenmít malý zájem

zájem: Interesse an j-m/etw. zeigenprojevit zájem o koho/co