Hlavní obsah

starší

Přídavné jméno

  1. (vyššího věku) älter, seniorJe o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.Alexander Dumas staršíAlexander Dumas der Älterearcheol. starší doba kamennádie Altsteinzeit
  2. (výše v hierarchii) (dienst)älter

Vyskytuje se v

panna: osamělá žena die (alte) Jungferstará panna

starší: die Altsteinzeitarcheol. starší doba kamenná

starý: (alter) Junggesellestarý mládenec

zákon: Altes TestamentStarý zákon

bába: eine alte Schachtelstará baba

být: Er ist so alt wie ich.Je stejně starý jako já.

kost: die alten Knochen streckenprotáhnout staré kosti

křáp: Das ist schon eine alte Kiste.To auto už je starý křáp.

mistr: Werke alter Meisterdíla starých mistrů

mnohem: Er war viel älter als sie.Byl mnohem starší než ona.

mrav: ein alter Brauchstarý mrav

nemnoho: nicht viel älternemnoho starší

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

pravda: Das ist eine alte Wahrheit.To je stará pravda.

přidržet se: an alten Bräuchen festhaltenpřidržet se starých zvyků

ruina: die Ruine der alten Burgruina starého hradu

sesout se: Das alte Gebäude ist eingestürzt.Stará budova se sesula.

slábnout: Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.Paměť starých lidí slábne.

služebně: dienstälterslužebně starší

sova: Du alte Eule!Ty stará sůvo!

šarmantní: ein charmanter alter Herršarmantní starý pán

vyhrabat: Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.Včera jsem vyhrabala staré fotky.

vykácet: alte Linden fällenvykácet staré lípy

vyřadit: alte Maschinen aussondernvyřadit staré stroje

vyštrachat: alte Briefe hervorkramenvyštrachat staré dopisy

vytéct: Die alte Batterie ist ausgelaufen.Stará baterie vytekla.

z, ze: das älteste von den Kindernnejstarší z dětí

zahodit: alte Kleidung wegwerfenzahodit staré šaty

zaměnit: ein altes Möbel durch ein neues ersetzenzaměnit starý nábytek za nový

zůstat: Alles blieb beim Alten.Vše zůstalo při starém.

žrát: Der alte Kocher frisst viel Strom.Starý vařič žere moc proudu.

kolej: Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.přen. Všechno je ve starých kolejích.

láska: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

rezavět: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

ten, ta, to: Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).Čím (je) starší, tím (je) hloupější.

vesta: Das ist ein alter Hut!To je stará vesta!

zjitřit: alte Wunden aufreißenzjitřit staré rány

železo: zum alten Eisen gehörenpřen. patřit do starého železa

als: älter als dustarší než ty

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

Kultur: die Kultur der alten Inkaskultura starých Inků

Trott: in den alten Trott verfallen/zurückfallenvrátit se do starých kolejí

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

zierlich: eine zierliche alte Damekřehká stará dáma

zu: zu altpříliš starý

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Ältere: Lucas Cranach der ÄltereLucas Cranach starší

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

brechen: mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem

Burg: die Ruinen einer alten Burgruiny starého hradu

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Freund: ein alter Freundstarý přítel

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

Rückgriff: der Rückgriff auf alte Methodennávrat ke starým metodám

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

Sitte: nach alter Sittepodle starých obyčejů

spuken: In dem alten Haus spukt es.V tom starém domě straší.

Studium: das Studium alter Kulturenstudium starých kultur

um: um zwei Jahre älter seinbýt o dva roky starší

umfunktionieren: eine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionierenpředělat starou továrnu na diskotéku

umwandeln: alte Mühle in ein Restaurant umwandelnpředělat starý mlýn na restauraci

unterbringen: den alten Sessel im Keller unterbringendát staré křeslo do sklepa

mládenec: neženatý muž der Junggesellestarý mládenec