Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) das Amt, die Behördejít na úřadzur Behörde gehenposlat žádost na úřadeinen Antrag an die Behörde schickenhovor. běhat po úřadechvon Behörde zu Behörde laufenÚřad prácedas Arbeitsamt
  2. (funkce) das Amt, die Funktion
  3. (budova, kancelář) das Büro

Vyskytuje se v

antimonopolní: das Kartellamtantimonopolní úřad

berní: die Steuerbehördeberní úřad

finanční: das Finanzamtfinanční úřad

obecní: das Gemeindeamtobecní úřad

okresní: das Bezirksamtokresní úřad

pracovní: das Arbeitsamtpracovní úřad

premiérský: das Ministerpräsidentenamtpremiérský úřad

prezidentský: das Präsidentenamtprezidentský úřad

předchůdce: der Amtsvorgängerpředchůdce v úřadu

stavební: das Bauamtstavební úřad

telekomunikační: das Fernmeldeamttelekomunikační úřad

zastupitelský: die Vertretungsbehördezastupitelský úřad

běhat: verschiedene Ämter ablaufenběhat po úřadech

obíhat: von Behörde zu Behörde laufenobíhat úřady

pochodit: Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?Jak jste pochodili na úřadu práce?

poptat se: sich beim Amt über die Arbeit erkundigenpoptat se na úřadě po práci

předsednický: das Vorstandsamtpředsednický úřad

příslušný: das zuständige Amt/Gerichtpříslušný úřad/soud

sloučit se: Die Ämter wurden zusammengelegt.Úřady se sloučily.

ujmout se: ein Amt antretenujmout se úřadu

válčit: mit Behörden streitenválčit s úřady

vysoký: ein hohes Amt bekleidenzastávat vysoký úřad

zastávat: ein Amt bekleidenzastávat úřad

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Amt: ein Amt antretennastoupit do úřadu

anvertrauen: j-m ein Amt anvertrauensvěřit komu úřad

bekleiden: ein Amt bekleidenzastávat úřad

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

obliegen: Die Entscheidung obliegt der Behörde.Rozhodnutí přísluší úřadu.

übernehmen: ein Amt übernehmenpřevzít úřad

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.

úřad: das ArbeitsamtÚřad práce