Hlavní obsah

úřad

Vyskytuje se v

antimonopolní: das Kartellamtantimonopolní úřad

berní: die Steuerbehördeberní úřad

finanční: das Finanzamtfinanční úřad

obecní: das Gemeindeamtobecní úřad

okresní: das Bezirksamtokresní úřad

pracovní: das Arbeitsamtpracovní úřad

premiérský: das Ministerpräsidentenamtpremiérský úřad

prezidentský: das Präsidentenamtprezidentský úřad

předchůdce: der Amtsvorgängerpředchůdce v úřadu

stavební: das Bauamtstavební úřad

telekomunikační: das Fernmeldeamttelekomunikační úřad

zastupitelský: die Vertretungsbehördezastupitelský úřad

běhat: verschiedene Ämter ablaufenběhat po úřadech

obíhat: von Behörde zu Behörde laufenobíhat úřady

pochodit: Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?Jak jste pochodili na úřadu práce?

poptat se: sich beim Amt über die Arbeit erkundigenpoptat se na úřadě po práci

předsednický: das Vorstandsamtpředsednický úřad

příslušný: das zuständige Amt/Gerichtpříslušný úřad/soud

sloučit se: Die Ämter wurden zusammengelegt.Úřady se sloučily.

ujmout se: ein Amt antretenujmout se úřadu

válčit: mit Behörden streitenválčit s úřady

vysoký: ein hohes Amt bekleidenzastávat vysoký úřad

zastávat: ein Amt bekleidenzastávat úřad

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Amt: ein Amt antretennastoupit do úřadu

anvertrauen: j-m ein Amt anvertrauensvěřit komu úřad

bekleiden: ein Amt bekleidenzastávat úřad

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

obliegen: Die Entscheidung obliegt der Behörde.Rozhodnutí přísluší úřadu.

übernehmen: ein Amt übernehmenpřevzít úřad

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.

úřad: das ArbeitsamtÚřad práce