Hlavní obsah

vosotros

Zájmeno

  • vy tykání v mn. č.por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

Vyskytuje se v

claro: Jasně že ano/ne!¡Claro que sí/no!

confianza: sebedůvěra, sebevědomíconfianza en sí mismo

nosotros: nám, nása nosotros

ti: od tebede ti

vosotros: pro vás, pro váš vlastní užitekpor vosotros mismos

ay: Běda mi!¡Ay de mí!

para: To je pro tebe.Es para ti.

: beze měsin mí

každý: každý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos días

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

mezi: mezi námientre nosotros, hovor. inter nos

paní: být svou paníser dueña de sí misma

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

pokud: pokud jde o měpor mí, en cuanto a mí

překonat: překonat sám sebeexcederse a sí mismo

sám: sám od sebepor sí solo

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

starat se: starat se (sám) o sebecuidar de sí mismo

ano: Myslím, že ano.Creo que sí.

bát se: Neboj se o mě.No te preocupes por mí.

být: Co je ti po tom?¿A ti qué te importa?

den: ob dencada dos días, un día sí y otro no/un día no

doufat: Doufám, že ano.Espero que sí.

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

hezky: Mějte se hezky!¡Qué todo os vaya bien!

hrát: Hraješ. jsi na řaděTe toca a ti.

myslet: myslet jen na sebepensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentro

naobědvat se: Naobědváš se s námi?¿Vas a comer con nosotros?

nechat: Nech mi to.Déjamelo a mí.

ob: ob dencada dos días, un día sí y otro no

odkázat: být odkázán sám na sebedepender de sí mismo

oplatit: Příště mi to oplatíš.hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.

po: Co je ti po tom?¿Y a ti qué te importa?

pokoj: Nech mě na pokoji!¡Déjame en paz!, ¡Pasa de mí!

pomodlit se: Pomodli se za mě.Reza por mí.

potěšení: Bude mi potěšením.Será un placer para mí.

projít: Tobě všechno projde.A ti te toleran todo.

řada: Jsi na řadě.Es tu turno., Te toca a ti.

samotný: Mě samotného zajímá ...A mí mismo me interesa ...

spolehnout (se): Na mě se můžeš spolehnout.Puedes confiar en mí.

ty: bez tebesin ti

vůbec: Co je mi vůbec po tom?¿Y a mí qué me importa?

vy: Která z vás ...?¿Cuál de vosotras ...?

zvát: Zvu tě. platímTe invito., Hoy es por mí.

celý: být celý bez sebe z čehoestar (completamente) fuera de sí de alg

manžel: Prohlašuji Vás za manžele.Os declaro marido y mujer.

pán: být svým vlastním pánemser dueño de sí mismo

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

pro: pro mě za měpor mí

užít: Na to tě užije!¡Eso es típico/propio de ti!

vesnice: To je pro mě španělská vesnice.Esto es chino para mí.

vyletět: málem vyletět kdo z kůžedar un ataque a algn, estar algn fuera de sí

vzduch: Jsi pro mě vzduch.Paso de ti., Me resbalas.

: co je mi do toho?, mně je to jedno¡a mí qué!