Hlavní obsah

догово́р

Vyskytuje se v

возме́здный: úplatná smlouva возме́здный догово́р

коллекти́вный: kolektivní smlouvaколлекти́вный догово́р

расто́ргнуть: zrušit smlouvuрасто́ргнуть догово́р

расторже́ние: rozvázání pracovního poměruрасторже́ние трудово́го догово́ра

страхово́й: pojistná smlouvaстрахово́й догово́р

трудово́й: pracovní smlouvaтрудово́й догово́р

усло́вие: smluvní podmínkyусло́вия догово́ра

учреди́тельный: zakladatelská smlouva (akciové společnosti)учреди́тельный догово́р

включи́ть: zahrnout do smlouvyвключи́ть в догово́р

де́йствие: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

заключи́ть: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р/соглаше́ние

darovací: práv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

dodatek: dodatek ke smlouvěдополне́ние к догово́ру

dohoda: Mnichovská dohodaМю́нхенский догово́р

kupní: kupní smlouvaдогово́р ку́пли-прода́жи

obchodní: obchodní smlouvaторго́вый догово́р

odstoupení: práv. odstoupení od smlouvyотка́з от догово́ра

pracovní: pracovní smlouvaтрудово́й догово́р

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

smlouva: práv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zánik: práv. zánik platnosti smlouvyпрекраще́ние де́йствия догово́ра

antedatovat: antedatovat smlouvuдати́ровать догово́р за́дним число́м

anulace: práv. anulace smlouvyрасторже́ние догово́ра

fiktivní: fiktivní smlouva/účet/ztrátaмни́мый догово́р/счёт/убы́ток

leasingový: leasingová smlouvaли́зинговый догово́р

operátor: smlouva s operátoremдогово́р с опера́тором

platnost: ukončit platnost smlouvyпрекрати́ть де́йствие догово́ра

podepsat: podepsat smlouvuзаключи́ть догово́р

podmínka: podmínky pracovní smlouvyусло́вия трудово́го догово́ра

podpis: potvrdit smlouvu podpisemскрепи́ть догово́р по́дписью

pojistný: pojistná smlouvaстрахово́й догово́р, listina страхово́й по́лис

prodloužit: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

předmanželský: předmanželská smlouvaбра́чный контра́кт, добра́чный догово́р

sepsat: sepsat smlouvu/závěťсоста́вить догово́р/завеща́ние

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

ustoupit: ustoupit od smlouvyотказа́ться/отступи́ть от догово́ра

vypovědět: vypovědět smlouvuрасто́ргнуть догово́р

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

na základě: na základě smlouvyпо догово́ру

догово́р: kupní smlouvaдогово́р ку́пли-прода́жи