Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • догово́р, контра́ктpracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́рpráv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

Vyskytuje se v

darovací: догово́р даре́нияpráv. darovací smlouva

dodatek: дополне́ние к догово́руdodatek ke smlouvě

kupní: догово́р ку́пли-прода́жиkupní smlouva

obchodní: торго́вый догово́рobchodní smlouva

odstoupení: отка́з от догово́раpráv. odstoupení od smlouvy

pracovní: трудово́й догово́рpracovní smlouva

výpovědní: срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy

zánik: прекраще́ние де́йствия догово́раpráv. zánik platnosti smlouvy

antedatovat: дати́ровать догово́р за́дним число́мantedatovat smlouvu

anulace: расторже́ние догово́раpráv. anulace smlouvy

fiktivní: мни́мый догово́р/счёт/убы́токfiktivní smlouva/účet/ztráta

leasingový: ли́зинговый догово́рleasingová smlouva

nájemní: аре́ндный догово́рnájemní smlouva

návrh: прое́кт контра́ктаnávrh smlouvy

operátor: догово́р с опера́торомsmlouva s operátorem

platnost: прекрати́ть де́йствие догово́раukončit platnost smlouvy

plnění: выполне́ние контра́ктаplnění smlouvy

podepsat: заключи́ть догово́рpodepsat smlouvu

podmínka: усло́вия трудово́го догово́раpodmínky pracovní smlouvy

podpis: скрепи́ть догово́р по́дписьюpotvrdit smlouvu podpisem

pojistný: страхово́й догово́р, listina страхово́й по́лисpojistná smlouva

prodloužení: продле́ние контра́ктаprodloužení smlouvy

prodloužit: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

předmanželský: бра́чный контра́кт, добра́чный догово́рpředmanželská smlouva

sepsat: соста́вить догово́р/завеща́ниеsepsat smlouvu/závěť

text: текст догово́ра/зако́наtext smlouvy/zákona

ustoupit: отказа́ться/отступи́ть от догово́раustoupit od smlouvy

uzavření: заключе́ние догово́раuzavření smlouvy

výpověď: расторже́ние догово́раvýpověď smlouvy

vypovědět: расто́ргнуть догово́рvypovědět smlouvu

vypršet: Срок догово́ра истёк.Doba platnosti smlouvy vypršela.

zavázat se: обяза́ться контра́ктомzavázat se smlouvou

na základě: по догово́руna základě smlouvy

возме́здный: возме́здный догово́рúplatná smlouva

догово́р: догово́р ку́пли-прода́жиkupní smlouva

коллекти́вный: коллекти́вный догово́рkolektivní smlouva

подря́д: аре́ндный подря́дnájemní smlouva

расто́ргнуть: расто́ргнуть догово́рzrušit smlouvu

страхово́й: страхово́й догово́рpojistná smlouva

трудово́й: трудово́й догово́рpracovní smlouva

учреди́тельный: учреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

бра́чный: бра́чный догово́рpředmanželská smlouva

включи́ть: включи́ть в догово́рzahrnout do smlouvy

де́йствие: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

догово́рный: на догово́рной осно́веna základě smlouvy

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

smlouva: догово́р даре́нияpráv. darovací smlouva