Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (umělecká tvorba) die Kunstdějiny uměnídie Kunstgeschichte
  2. (výtvor) die Kunst, das Kunstwerk
  3. (dovednost) die Kunst, das Könnenbojové uměnídie Kampfkunst, der Kampfsport sport.To není žádné umění.Das ist keine Kunst.

Vyskytuje se v

milovník: milovník umění/hudby/divadlader Kunstliebhaber/Musikfreund/Theaterliebhaber

múzický: múzické uměnídie musische Kunst

naivní: výtv. naivní uměnínaive Kunst

obchodník: obchodník s uměnímder Kunsthändler

příznivec: příznivec uměníder Kunstfreund

renesanční: renesanční uměnídie Renaissancekunst

sochařský: sochařské uměnídie Bildhauerkunst

užitý: užité uměníangewandte Kunst

vyjednávat: umění vyjednávatdie Verhandlungskunst

výtvarný: Akademie výtvarných uměnídie Akademie der bildenden Künste

česky: Umíš česky?Sprichst du Tschechisch?

čínsky: Umíte čínsky?Sprechen Sie chinesisch?

dobře: Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

dramatický: dramatické uměnídramatische Kunst

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jezdecký: jezdecké sedlo/uměníder Reitersattel/die Reiterkunst

klenot: klenot českého uměníein Juwel der tschechischen Kunst

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

liberalismus: liberalismus v uměníder Liberalismus in der Kunst

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

přehodit: Umíš přehodit hřiště?Kannst du den Ball über den Spielplatz werfen?

rozkvět: rozkvět uměníder Aufschwung der Kunst

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

trochu: umět trochu německyetwas Deutsch können

umět: Už umíš vařit?Kannst du schon kochen?

válečnický: válečnické uměníkriegerische Kunst

vlek: umět jezdit na vlekuSkilift fahren können

vytlouct: Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.

zájem: mít zájem o uměníInteresse an Kunst haben

zazpívat: Umí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.

hlava: umět co z hlavyetw. aus dem Kopf können

otáčet se: Ta se umí otáčet!Die Arbeit geht ihr flott von der Hand!

halb: napůl umění, napůl vědahalb Kunst, halb Wissenschaft

können: umět hrát na kytaruGitarre spielen können

Kunst: umění a kulturaKunst und Kultur

Zukunft: (umět) předpovídat budoucnostdie Zukunft voraussagen (können)

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

beantworten: Na to nemohu/neumím odpovědět.Das kann ich nicht beantworten.

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

beide: Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.

Bereich: být činný v oblasti uměníim Bereich der Kunst tätig sein

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

orientieren: neumět se orientovat bez mapy městasich ohne Stadtplan nicht orientieren können

radebrechen: (umět) lámanou italštinou pár slovein paar Worte Italienisch radebrechen (können)

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

selbst: Dítě už umí samo chodit.Das Kind kann schon selbst laufen.

überhaupt: Umíš vůbec plavat?Kannst du überhaupt schwimmen?

unkundig: neumět čístdes Lesens unkundig sein

vorstellen: umět si co živě představitsich etw. lebhaft vorstellen können

wissen: vědět si rady, umět si poraditsich zu helfen wissen

zählen: Umíš už počítat do sta?Kannst du schon bis 100 zählen?

umění: dějiny uměnídie Kunstgeschichte