Hlavní obsah

nejnovější

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýfunkelnagelneu

koření: nové kořeníder Nelkenpfeffer, ÖrD das Neugewürz, der/das Piment

nový: zbrusu novýnagelneu, brandneu

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

šťastný: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

adaptovat: adaptovat se na nové prostředísich an die neue Umgebung anpassen

bombastický: nová bombastická reklamadie neue bombastische Werbung

civět: civět na čí nové autoj-s neues Auto anstarren

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

číslo: nové číslo novineine neue Nummer einer Zeitung

dřít: Nové boty mě dřou na patách.Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.

hledat: hledat nový byteine neue Wohnung suchen

holka: Má novou holku.Er hat eine neue Freundin.

komunikace: budovat novou komunikacieinen neuen Verkehrsweg bauen

kuchařka: koupit si novou kuchařkuein neues Kochbuch kaufen

loajalita, loajálnost: loajalita novému režimudie Loyalität gegenüber dem neuen Regime

mačkat: Ta nová látka se mačká.Der neue Stoff knittert.

metoda: vyzkoušet novou metodueine neue Methode ausprobieren

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

model: nejnovější modeldas neueste Modell

multilicence: multilicence na novou verzi slovníkudie Multilizenz für die neue Wörterbuch-Version

nabrat: nabrat nové členyneue Mitglieder aufnehmen

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

nastěhovat: nastěhovat komu nového spolubydlícíhoj-m einen neuen Mitbewohner vermitteln

nastudovat: nastudovat nový repertoárein neues Repertoire einstudieren

odhlasovat: Parlament odhlasoval nový zákon.Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.

osadník: Přicházeli noví osadníci.Es kamen neue Siedler hinzu.

oslava: oslava Nového roku/Silvestradas Neujahrsfest/die Silvesterfeier

ozkoušet (si): ozkoušet nový kabátden neuen Mantel anprobieren

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

pochlubit se: pochlubit se novým autemsich seines neuen Autos rühmen

porozhlédnout se: porozhlédnout se po nové prácisich nach einer neuen Arbeit umsehen

povozit: povozit kamaráda v novém autěden Freund im neuen Auto spazierenfahren

prodiskutovat: Prodiskutovali novou situaci.Sie diskutierten die neue Lage durch.

prohnout se: Prohnul se při koupi nového auta.Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.

představení: představení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen

referovat: Tisk referuje o novém filmu.Die Presse berichtet über den neuen Film.

rokovat: Studenti rokovali o novém rozvrhu.Die Studenten diskutierten über den neuen Stundenplan.

řada: několik řad nových domkůmehrere Zeilen neuer Häuser

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

sjezdit: Brzy sjezdil nové pneumatiky.Er fuhr bald neue Reifen ab.

smlouvat: smlouvat o nových podmínkáchüber neue Bedingungen verhandeln

spřátelit se: spřátelit se s novými spolužákysich mit neuen Mitschülern anfreunden

spustit: Spustil jsem svůj nový notebook.Ich habe mein neues Notebook gestartet.

šetřit: Šetříme na nové auto.Wir sparen für/auf ein neues Auto.

šilhat: šilhat po novém doměauf das neue Haus ein Auge werfen

škrábat: Nový svetr škrábe.Der neue Pulli kratzt.

trailer: trailer na novou počítačovou hruder Trailer zu einem neuen Computerspiel

ťuknout: ťuknout si nové autoeine Delle in sein neues Auto machen

utvořit: utvořit nové slovoein neues Wort bilden

uvést: uvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vstřebat: vstřebat nový jazykdie neue Sprache in sich aufsaugen

vybudovat: vybudovat nové sídlištěneue Wohnsiedlung errichten

vyhlédnout: Zloděj si vyhlédl novou oběť.Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.

vynikat: Nový hráč v týmu vynikal.Der neue Spieler ragte aus der Mannschaft heraus.

vypěstovat: Vypěstoval novou odrůdu jablek.Er züchtete eine neue Apfelsorte.

výzkumník: Výzkumníci testují nový lék.Die Forscher testen ein neues Medikament.

vžít se: Nové pojmenování se už vžilo.Die neue Benennung hat sich schon eingebürgert.

zaběhnout se: Nová pila se už zaběhla.Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.

začít: začít nový životein neues Leben anfangen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

záruka: dát záruku za nového členafür ein neues Mitglied Bürgschaft leisten

zazářit: Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.

zinscenovat: zinscenovat nový muzikálein neues Musical inszenieren

duch: vnést kam nového duchafrischen Wind in etw. bringen

koště: pořek. Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

mést: Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

rok: Šťastný nový rok!Glückliches neues Jahr!

vdechnout: vdechnout komu/čemu (nový) životj-m/etw. (neues) Leben einhauchen

anerkennen: akceptovat nového šéfaden neuen Chef anerkennen

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

Film: založit do fotoaparátu nový filmeinen neuen Film in den Fotoapparat einlegen

Impuls: dát komu/čemu nové podnětyj-m/etw. neue Impulse geben

ansprechen: Tvoje nové auto se mi líbí.Dein neues Auto spricht mich an.

behandeln: zacházet opatrně s novým strojemdie neue Maschine bedachtsam behandeln

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

brauchen: potřebovat peníze na nový bytGeld für eine neue Wohnung brauchen

denn: Copak je nového?Was gibt es denn Neues?

ein, eine, ein: koupit nové autoein neues Auto kaufen

einlegen: vložit nový film do fotoaparátueinen neuen Film in die Kamera einlegen

eins: Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.

Einsicht: získat nové teoretické poznatkyneue theoretische Einsichten gewinnen

Ersatz: Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.

etwas: něco nového/jinéhoetwas Neues/anderes

fest: vyvinout nové odolné vláknoeine neue feste Fiber entwickeln

Garderobe: koupit si nové oblečeníneue Garderobe besorgen

geben: dát komu novou nadějij-m neue Hoffnung geben

Gebrauch: začít používat nový přístrojein neues Gerät in Gebrauch nehmen

Gespräch: přivést řeč/hovor na ten nový filmdas Gespräch auf den neuen Film bringen

gewinnen: Dům získal novými okny.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.

klatschen: drbat nové sousedyüber die neuen Nachbarn klatschen

kosten: okusit nové vínovom neuen Wein kosten

Mut: získat (nové) odhodlání(neuen) Mut fassen

nichts: Není nic nového.Es gibt nichts Neues.

Papier: vystavit komu nové papíryj-m neue Papiere ausstellen

Reiz: půvab nového/zakázanéhoder Reiz des Neuen/Verbotenen

reizen: Všechno nové láká.Alles Neue reizt.

schaffen: vytvořit nová (pracovní) místaneue Stellen schaffen

schon: Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.

sparen: šetřit na nový důmfür/auf ein neues Haus sparen

spazieren: provětrat/vzít si na sebe nové šatyhovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragen

suchen: Shánějí ještě nového kuchaře.Sie suchen noch einen neuen Koch.

Übersetzung: vydat nový překlad románueinen Roman in einer neuen Übersetzung herausgeben

verstehen: Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.

vorführen: ukázat svému kolegovi nové autodas neue Auto seinem Kollegen vorführen

vorliegen: Není vydáno žádné nové prohlášení.Es liegt keine neue Äußerung vor.

werfen: hodit nový světový rekordneuen Weltrekord werfen