Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední

  • goodsform. merchandise(konkrétní druh) item, article(komodita) commodityzast. waresslang. (drogy ap.) stuffnedostatkové zbožíscarce goods, goods in short supplyspotřební zbožíconsumer goodssmíšené zboží obchodAmE general/variety store, (s dlouhou otvírací dobou) convenience storetext. metrové zbožípiece/yard goodspapírnické zbožístationeryželezářské zbožíhardware, ironware

Vyskytuje se v

kvalita: high-quality goodszboží vysoké kvality

nižší: inferior goodszboží nižší kvality

pašovaný: smuggled goods, contraband (goods)pašované zboží

proclít: clear the goods (through customs), clear customsproclít zboží

smíšený: prodejna general store, hl. večerka convenience store, artikl miscellaneous goodssmíšené zboží

spotřební: consumables, consumer/consumable goodsspotřební zboží

vývozní: export goodsvývozní zboží

značkový: branded goodsznačkové zboží

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

luxusní: luxury goodsluxusní zboží

nasytit: saturate/fill the market with goodsekon. nasytit trh zbožím

textilní: textile goods, BrE drapery, AmE dry goodstextilní zboží

vadný: return defective goodsvrátit vadné zboží

zaprášit se: The goods sold like hot cakes.Po zboží se jen zaprášilo.

article: consumer articlesspotřební zboží

assortment: assortment of goodssortiment zboží

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

branded: branded goodsznačkové zboží

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

clear: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

combo: AmE combo storesmíšené zboží potraviny s prodejem drogistického zboží

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

customs: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

discount: discount storediskontní prodejna, prodejna levného zboží

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

general: general storeobchod se smíšeným zbožím

goods: bulk goods/goods in bulkvolně ložené/nebalené/hromadné zboží

import: imported goodsdovozové zboží

leader: ekon. loss leadercenové lákadlo, zboží prodávané pod cenou za účelem přilákání zákazníků

market: marketed goodsprodávané zboží

quality: prime quality goodszboží nejvyšší kvality

ration: rationed goodspřídělové zboží, zboží na příděl

reception: reception of goodspřejímka zboží

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

shoddy: shoddy goodspodřadné zboží

stock: stocking shelvesdoplňování zboží do regálů

store: AmE general storeobchod se smíšeným zbožím venkovský

summer: summer saleletní výprodej (zboží)

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

unpacked: unpacked goodsvolně vyložené zboží

ware: glass waresklo, skleněné zboží, výrobky ze skla

window: window displayzboží ve výkladní skříni

yard: yard goodsmetráž, metrové zboží

zero: ekon. zero rate goodszboží s nulovou sazbou DPH ap.

zboží: consumer goodsspotřební zboží