Hlavní obsah

učinit

Dokonavé sloveso

  1. (udělat) co do sth(provést) perform
  2. (dát vznik) makeučinit nutná opatřenítake necessary measures
  3. co čím (jiným) make sth sth, render sth sthUčinil ji šťastnou.He made her happy.

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostčemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sth

pokus: učinit pokus o comake an attempt to do sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

rozhodnutí: učinit rozhodnutímake a decision

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

průlom: učinit průlom v čemmake a breakthrough in sth

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

habitable: make sth habitablezobyvatelnit, učinit obyvatelným co

happy: make sb happyučinit koho šťastným

justice: Justice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

make: make a proposalučinit návrh

observation: make an observation about/on sthučinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout co

precaution: take precautions against sthučinit preventivní opatření, pojistit se proti čemu

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

remark: make a remark about sthučinit poznámku o čem, podotknout co

render: render uselessučinit nepoužitelným

right: do sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právu

safe: make sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnit

wrong: do sb wrongdopustit se křivdy na kom, přen. ublížit, (u)činit příkoří komu