Hlavní obsah

učinit

Dokonavé sloveso

  1. (udělat) co do sth(provést) perform
  2. (dát vznik) makeučinit nutná opatřenítake necessary measures
  3. co čím (jiným) make sth sth, render sth sthUčinil ji šťastnou.He made her happy.

Vyskytuje se v

zadost: čemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sthučinit zadost

pokus: make an attempt to do sthučinit pokus o co

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

rozhodnutí: make a decisionučinit rozhodnutí

výpověď: give testimony/evidencepráv. učinit výpověď

opatření: take/adopt measures, přípravy ap. make provision for sthučinit/přijmout (potřebná) opatření

průlom: make a breakthrough in sthučinit průlom v čem

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

habitable: make sth habitablezobyvatelnit, učinit obyvatelným co

happy: make sb happyučinit koho šťastným

justice: Justice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

observation: make an observation about/on sthučinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout co

precaution: take precautions against sthučinit preventivní opatření, pojistit se proti čemu

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

remark: make a remark about sthučinit poznámku o čem, podotknout co

render: render uselessučinit nepoužitelným

right: do sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právu

safe: make sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnit

wrong: do sb wrongdopustit se křivdy na kom, přen. ublížit, (u)činit příkoří komu

učinit: take necessary measuresučinit nutná opatření