Hlavní obsah

taxing [ˈtæksɪŋ]

Odvozená slova

tax

Vyskytuje se v

excise: excise (tax)on sth spotřební daň z čeho z alkoholu ap.

tax with: tax sb withsth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu co

administrator: ekon. tax administratorsprávce daně

advantage: ekon. tax advantagesdaňová zvýhodnění

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

assessment: ekon. tax assessmentdaňový výměr

assessor: tax assessordaňový odhadce

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

base: ekon. tax basedaňový základ

bracket: tax bracketdaňové pásmo, daňová kategorie

burden: tax burdendaňové zatížení

collection: tax collectionvýběr daní

collector: tax collectorvýběrčí daní

concession: ekon. tax concessionsdaňové úlevy, daňová zvýhodnění

consultancy: tax consultancydaňové poradenství

consultant: tax consultantdaňový poradce

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

defaulter: tax defaulterdaňový neplatič

dividend: dividend taxdaň z dividend

dodge: tax dodgedaňový únik, vyhýbání se daňové povinnosti

dodger: tax dodgerdaňový neplatič

environmental: environmental taxekologická daň

estate: estate duty, AmE estate taxdědická daň, daň z pozůstalosti

evasion: tax evasiondaňový únik, daňové úniky, krácení daně neplacení daně v plné výši

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

free: tax-freeosvobozený od daně

haven: ekon. tax havendaňový ráj země s nízkými daněmi

hike: tax hikezvýšení daní

included: tax includedvčetně daně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

liable: be liable to taxpodléhat dani

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

luxury: ekon. luxury taxdaň z přepychu

output: output taxDPH na výstupu, výstupní DPH

overpaid: tax overpaidpřeplatek daně

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

rebate: tax rebatedaňové přeplatky, vrácení přeplatku daně

refund: ekon. tax refundsvrácení daně, vratky daní

return: ekon. tax returndaňové přiznání

revenue: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

road tax: road tax discsilniční známka potvrzující zaplacení silniční daně

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

stamp: tax stampkolek

stealth: ekon. stealth taxesskryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladny

swindle: tax swindledaňový podvod

tax: after taxpo zdanění

tax-deductible: tax-deductible expensesdaňově uznatelné náklady

turnover: ekon. turnover taxdaň z obratu

evade: evade taxesvyhýbat se placení daní

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

dálniční: toll sticker, motorway tax stickerdálniční známka/nálepka

daň: value added tax, zkr. VATdaň z přidané hodnoty

daňový: tax returndaňové přiznání

dědický: inheritance/death/estate tax, hist. estate dutypráv. dědická daň

letištní: airport taxletištní poplatek

nepřímý: indirect taxekon. nepřímá daň

odpuštění: tax exemptionekon. odpuštění daní

osvobozený: exempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-freeekon. osvobozený od daně

pobytový: tourist tax, sojourn taxpobytová taxa

podat: file a tax returnpodat daňové přiznání

podvod: tax fraudekon. daňový podvod

poplatek: airport taxletištní poplatek

poradce: tax adviser/consultantdaňový poradce

povinnost: tax liabilityekon. daňová povinnost

pozůstalost: inheritance/AmE estate tax, dříve BrE death/estate dutypráv. daň z pozůstalosti

příjem: income taxekon. daň z příjmu

přiznání: tax returnekon. daňové přiznání

ráj: tax havendaňový ráj

reforma: tax reformdaňová reforma

allowance: (tax) allowancedaněprosté minimum, (minimální) nezdanitelná částka

regresivní: regressive taxekon. regresivní daň

silniční: road taxsilniční daň roční poplatek majitele vozidla

spotřební: z alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption taxspotřební daň

srážka: tax deductionekon. srážka daně

taxa: airport taxletištní taxa

úleva: tax relief/concessionsdaňové úlevy

únik: tax evasionekon. daňový únik

včetně: inclusive of tax, daň zahrnuta tax includedvčetně daně

výběrčí: tax collectorvýběrčí daní

výnos: tax revenue/yielddaňový výnos

výpočet: tax calculationekon. výpočet daně

základ: tax baseekon. daňový základ

odepsat: deduct sth from one's taxes, set sth against taxodepsat (si) co z daní

přidaný: Value Added Tax, zkr. VATekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistuje

trpělivost: try/tax sb's patiencezkoušet čí trpělivost