Hlavní obsah

grinding [graɪndɪŋ]

Vyskytuje se v

gain: gain groundzískávat si příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat se

grind: grind (up)sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

ground: ground(s)pozemky u budovy ap.

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

raze: raze (to the ground)srovnat se zemí, zcela zničit město ap.

assault: ground assaultpozemní útok

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

floor: BrE ground floorpřízemí

frost: ground frostpřízemní mrazík

grinding: grinding stonebrusný kámen

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

marshy: marshy groundbažinatá půda

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

tooth: grind one's teethskřípat zuby

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým

brusný: grinding stone, brousek ap. whetstone, obtahovací honing stonebrusný kámen

park: amusement park, pleasure ground, BrE funfairzábavní park

pod, pode: underground, under/below (the) groundpod zemí

pohled: ground plantech. pohled shora půdorys

posvátný: sacred groundposvátná půda

přízemí: on the BrE ground/AmE first floorv přízemí

přízemní: ground frostpřízemní mrazík

skřípání: teeth-grinding, grinding of teeth, i zlostné ap. gnashing of teethskřípání zuby

skřípat: grind one's teeth, zlostí gnash one's teethskřípat zuby

spodní: ground water, z pramene spring waterspodní voda

srovnat: flatten sth, raze sth (to the ground)srovnat co se zemí dům ap.

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

třecí: grinding mortartřecí miska

vojsko: army, ground forcespozemní vojsko

základ: on the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth, v souladu s as per sthna základě čeho

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

živný: pro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile groundživná půda

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

ležet: He was lying on the ground.Ležel na zemi.

padnout: fall to the ground, hovor. hit the deckpadnout k zemi

strhnout: pull sb to the groundstrhnout koho k zemi

tlačit: push sb/sth to the groundtlačit koho/co k zemi

trčet: The pole was sticking out of the ground.Kůl trčel ze země.

vsáknout se: Water soaked into the ground.Voda se vsákla do země.

země: under the groundpod zemí

loviště: happy hunting groundvěčná loviště indiánský ráj

půda: be on firm groundmít pevnou půdu pod nohama

vtloukat: hammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sbvtloukat komu co do hlavy

zaskřípat: grind one's teethzaskřípat zuby

below: below (the) groundpod zemí, v zemi