Hlavní obsah

drag [dræg]

Vyskytuje se v

coal: haul/drag sb over the coalsdát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komu

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drag into: drag sb/sth intosth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

high: high (on drugs)zfetovaný, sjetý, v rauši

peddler: drug peddlerobchodník s drogami, drogový dealer

pusher: (drug) pusherdealer drogový, prodejce drog

abuse: drug abuse(nelegální) užívání narkotik

baron: drug baronnarkobaron

dealer: drug dealerprodejce drog, drogový dealer, překupník drog

dealing: drug dealingprodej drog

dermatological: farm. dermatological drugsdermatologika

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

drag: výp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

drug: drug-inducedpolékový, léky vyvolaný komplikace ap.

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

interdiction: drug interdictionzabránění pohybu drog

intravenous: intravenous drug usersnarkomani užívající drogy nitrožilně

misuse: drug misusezneužívání drog

peddle: peddle drugsprodávat drogy, dealovat (drogy)

prescription: non-prescription druglék bez předpisu

racket: drugs racketdrogové kšefty

rehab: drug rehabodvykací/protidrogová léčba

rehabilitation: drug rehabilitationodvykací léčba drogově závislých

sleeping: sleeping druguspávací prostředek

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

wave: wave dragvlnový odpor při překonávání rychlosti zvuku

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

user: be a drug userbrát drogy

brát: take drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dopebrát drogy

dávkovač: drug/pill dispensermed. dávkovač léků/tablet

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

drogově: drug-addicteddrogově závislý

drogový: drug addictiondrogová závislost

farmakologický: drug industryfarmakologický průmysl

měkký: soft drugsměkké drogy

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

omamný: narcotics, drugsomamné látky

prodejný: over-the-counter drugsvolně prodejné léky

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

předpis: non-prescription/over-the-counter drugmed. lék bez předpisu

přetáhnout: drag and drop sth, move sth by drag and dropvýp. přetáhnout co myší

šíření: drug dealing/traffickingšíření omamných látek

tvrdý: hard drugstvrdé drogy

uspávací: sleeping druguspávací prášek/prostředek/droga

závislost: drug addictiondrogová závislost

závislý: drug addictsdrogově závislí osoby

zázračný: wonder drug, miracle curezázračný lék

dotáhnout: I dragged my chair to the window.Dotáhl jsem si židli k oknu.

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

proti: a war on drugsválka proti drogám

přechovávání: (being in) possession of (illegal) drugs/AmE narcoticspřechovávání omamných látek

táhnout se: The dispute dragged on for months.Spor se táhl celé měsíce.

účinný: highly effective drugvysoce účinný lék

vléct se: Time dragged.Čas se vlekl.

výdej: dispensing of drugs, drug dispensingvýdej léků

zátah: hovor. make a drug bustudělat protidrogový zátah

vláčet: drag sb's name in the mudvláčet koho špínou očerňovat

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně