Hlavní obsah

предложе́ние

Podstatné jméno, rod střední

  • ling.větaпросто́е предложе́ниеvěta jednoducháсло́жное предложе́ниеsouvětí

Vyskytuje se v

гла́вный: гла́вные чле́ны предложе́нияzákladní větné členy

одноро́дный: одноро́дные чле́ны предложе́нияněkolikanásobný větný člen, větné členy plnící stejnou funkci

повествова́тельный: повествова́тельное предложе́ниеvěta oznamovací

безли́чный: безли́чное предложе́ниеbezpodmětná věta

отрица́тельный: отрица́тельное предложе́ниеzáporná věta, věta se záporem

предложе́ние: сде́лать предложе́ние комуpožádat o ruku koho

прида́точный: прида́точное предложе́ниеvěta vedlejší

распространи́ть: распространи́ть предложе́ниеrozvinout větu

внесе́ние: внесе́ние предложе́нияpodání návrhu

рационализа́торский: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh

cenový: цена́ предложе́нияcenová nabídka

jednoduchý: просто́е предложе́ниеling. věta jednoduchá

nabídka: предложе́ние рабо́тыnabídka zaměstnání

návrh: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh

podmínkový: усло́вное предложе́ниеvěta podmínková

poptávka: зако́н предложе́ния и спро́саzákon nabídky a poptávky

požádat: попроси́ть руки́, сде́лать предложе́ние, посва́татьсяpožádat o ruku

přednostní: приорите́тное предложе́ниеpřednostní nabídka

příslovečný: обстоя́тельственное предложе́ниеpříslovečná věta

přívlastkový: определи́тельное предложе́ниеpřívlastková věta

schéma: схе́ма предложе́нияling. větné schéma

souvětí: предложе́ние сложноподчинённое/сложносочинённоеsouvětí podřadné/souřadné

stížnost: кни́га жа́лоб и предложе́нийkniha přání a stížností

tázací: вопроси́тельное предложе́ниеtázací věta

uvozovací: вво́дное предложе́ниеling. uvozovací věta

vedlejší: прида́точное предложе́ниеling. vedlejší věta

věta: распространи́ть предложе́ниеrozvinout větu

větný: член предложе́нияvětný člen

zákon: зако́ны спро́са и предложе́нияekon. zákon nabídky a poptávky

zápor: отрица́тельное предложе́ниеvěta se záporem

záporný: отрица́тельное предложе́ниеling. záporná věta

závislý: зави́симое предложе́ниеzávislá věta

atraktivní: зама́нчивое предложе́ниеatraktivní nabídka

hlasovat: голосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́нияhlasovat pro návrh/proti návrhu

kniha: кни́га жа́лоб и предложе́нийkniha přání a stížností

odhlasovat: проголосова́ть зако́нное предложе́ниеodhlasovat návrh zákona

oznamovací: повествова́тельное предложе́ниеling. oznamovací věta

podání: внесе́ние предложе́нияpodání návrhu

podpořit: поддержа́ть предложе́ниеpodpořit návrh

přijmout: приня́ть предложе́ние/зака́зpřijmout nabídku/objednávku

stáhnout: отозва́ть иск/предложе́ниеstáhnout žalobu/návrh

zlepšovací: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh

второстепе́нный: второстепе́нные чле́ны предложе́нияrozvíjející větné členy