Hlavní obsah

zpráva

Vyskytuje se v

kontrolní: ekon. kontrolní zprávader Kontrollbericht

novinový: novinová zprávadie Zeitungsnachricht

přehled: přehled zprávdie Nachrichtenübersicht

situační: situační zprávader Lagebericht

šokující: šokující zprávadie Schocknachricht

výroční: výroční zprávader Jahresbericht

autentický: autentické zprávyauthentische Nachrichten

fantastický: fantastická zprávaeine fantastische Nachricht

kusý: mít jen kusé zprávynur dürftige Nachrichten haben

lékařský: lékařská zprávamedizinischer Bericht

následující: obdržet následující zprávyfolgende Nachrichten erhalten

obsáhlý: obsáhlá zprávaein umfangreicher Bericht

omráčit: Zpráva nás omráčila.Die Nachricht hat uns erschlagen.

opsat: opsat zprávu načistoden Bericht ins Reine (ab)schreiben

osudný: osudná zprávaeine schicksalhafte Nachricht

pochybnost: pochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichten

pomatený: pomatené zprávy o kom/čemwirre Nachrichten über j-n/etw.

poplašit: Zpráva poplašila veřejnost.Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

přijímání: přijímání a odesílání emailových zprávder Empfang und die Versendung der E-mail-Nachrichten

radostný: radostná zprávaeine fröhliche Nachricht

rozeslat: Rozeslal zprávu e-mailem.Er versandte den Bericht per E-Mail.

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozkřiknout se: Zpráva se brzy rozkřikla po městě.Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

zacvičit: Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.

zaručený: zaručené zprávyverbürgte Nachrichten

zašifrovat: zašifrovat zprávueine Nachricht verschlüsseln

zobrazit: zobrazit zprávyNachrichten anzeigen

zprostředkovat: zprostředkovat divákům zprávy ze světaden Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermitteln

zveličit: zveličit zprávueine Nachricht aufbauschen

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.

freudig: eine freudige Nachricht erhaltendostat radostnou zprávu

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

authentisch: eine authentische Nachrichtautentická zpráva

Bericht: j-m über etw. Akk Bericht erstattenpodat komu zprávu o čem

berichten: von einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

dechiffrieren: eine Nachricht dechiffrierendešifrovat zprávu

Deutsch: Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

kommen: Ist eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?

Meldung: die Meldung durch die Presse gehen lassennechat projít zprávu tiskem

Meldung: die letzten Meldungen des Tagesposlední zprávy dne

Nachricht: j-m eine Nachricht überbringendoručit komu zprávu

Nachricht: j-m eine Nachricht hinterlassenzanechat komu zprávu/vzkaz

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

unbestätigt: unbestätigten Meldungen zufolge...(po)dle nepotvrzených zpráv...

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy

verzerren: die Berichte von etw. verzerrenzkreslit zprávy o čem