Hlavní obsah

bekannt

Vyskytuje se v

bekennen: sich bekennenzu j-m/etw. hlásit se ke komu/čemu

bekennen: sich bekennenals j-n/etw. prohlásit se, nazvat se kým/čím

bekennen: sich bekennenpřiznat se, doznat se před soudem ap.

bekennen: Farbe bekennenpřiznat barvu

Farbe: Farbe bekennenpřiznat barvu říci pravdu

machen: j-n mit j-m bekannt machenseznámit koho s kým

anrufen: einen Bekannten anrufenzavolat známému

schuldig: sich schuldig bekennenpřiznat se k vině

Verlobung: die Verlobung bekannt gebenoznámit zasnoubení

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

bekennen: sich als/für schuldig bekennenpřiznat se ke své vině

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

hinlänglich: hinlänglich bekannt seinbýt dostatečně známý

Schuld: seine Schuld bekennenuznat svou vinu

treffen: auf der Straße einen Bekannten treffenpotkat na ulici známého

überall: Er ist überall bekannt.On je známý všude.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

úředně: úředně oznámit coetw. amtlich bekannt machen

místo: známé místo v knizebekannte Stelle im Buch

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

národnost: hlásit se k německé národnostisich zur deutschen Nationalität bekennen

obtelefonovat: obtelefonovat všechny známéalle Bekannten anrufen

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

přiznat se: Zloděj se přiznal.Der Dieb hat sich schuldig bekannt.

pyšně: pyšně se hlásit ke komu/čemusich stolz zu j-m/etw. bekennen

rozdat: rozdat obrazy známýmBilder an die Bekannten verschenken

sezvat: Sezval jsem známé na večeři.Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.

svůdník: známý svůdníkein bekannter Verführer

výsledek: oznámit výsledek volebdas Wahlergebnis bekannt geben

vyzpovídat: Novinář vyzpovídal známého politika.Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.

známost: uvést co ve známostetw. bekannt machen

známý: Připadá mi známý.Er kommt mir bekannt vor.

známý: být známý čímwegen etw. bekannt sein

daleko: být známý široko dalekoweit und breit bekannt sein

známý: expr., hanl. Je to známá firma.Er ist bekannt wie ein bunter Hund.