Hlavní obsah

dios

Podstatné jméno

Podstatné jméno mužské

  • Dios Bůh křesťanskýDios Padre/Hijo/Espíritu SantoBůh Otec/Syn/Duch Svatýcasa de Diosdům Páně

Vyskytuje se v

dicho: lépe řečeno, spíšemejor dicho

dios: Bůh křesťanskýDios

hecho: než bys řekl švecdicho y hecho

mandar: jaksepatřícomo Dios manda

mu: neříct ani slovono decir ni mu

pío: ani nemuknoutno decir (ni) pío

qué: cizí názor, cizí míněníel qué dirán

querer: znamenat, mít významquerer decir

verdad: popravdě řečeno, abych řekl pravdua decir verdad

adiós: rozloučit se s kýmdecir adiós a algn

excusar: Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...Excusa decir que...

manjar: pokrm bohů, lahůdkaexpr. manjar de dioses

mejor: lépe řečenomejor dicho

misa: sloužit mšidecir misa

propiamente: popravdě řečeno, přesně vzatopropiamente dicho

a: Abych řekl pravdu,...A decir verdad...

bobada: Neříkej nesmysly!¡No digas bobadas!

buenaventura: hádat z ruky komudecir la buenaventura a algn

disparate: mluvit nesmyslydecir disparates

mismo: Řekl to sám ředitel.Lo dijo el director mismo.

que: Řekl, že to udělá.Dijo que lo haría.

amor: pro lásku boží před prosbou, rozkazem ap.por (el) amor de Dios

mañana: Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.Mañana Dios dirá.

boží: Boží zákonley de Dios

bratr: Milosrdní bratřiHermanos de San Juan de Dios

bůh: díky Bohugracias a Dios

či: či spíšeo mejor dicho

desatero: náb. Desatero Božích přikázáníLos diez mandamientos de la Ley de Dios, Decálogo

lahůdka: expr. nejvybranější lahůdkamanjar de dioses

lépe: lépe řečenomejor dicho

matka: náb. Matka BožíMadre de Dios

milost: z Boží milosti král ap.por la gracia de Dios

mír: círk. boží mírpaz de Dios

nikdo: vůbec nikdoabsolutamente nadie, hovor. ni Dios

obrazně: obrazně řečenosimbólicamente dicho

pánbůh: dá-li pánbůhsi Dios quiere

povídat: Povídá se, že...Se dice/Dicen/La gente dice que...

požehnání: boží požehnáníbendición de Dios

pravda: po pravdě řečenoa decir verdad

přikázání: náb. desatero božích přikázánídiez mandamientos de la ley de Dios

soud: náb. boží soudtribunal de Dios

zákon: boží zákonley de Dios

aby: Abych řekl pravdu,...A/Para decir verdad...

bože: Bože chraň!¡Válgame Dios!

decir: popravdě/upřímně řečenoa decir verdad

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

dík: Díky bohu!¡Gracias a Dios!

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

dutat: ani nedutatno decir ni pío

hlesnout: ani nehlesnoutno decir ni pío

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

: Řekl mi to.Me lo ha dicho.

jinak: jinak řečenodicho de otro modo, o sea

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

když: Když ji potkal, řekl jí to.Cuando la encontró, se lo dijo.

mínit: Míníš to vážně?¿Lo dices en serio?

mířit: Kam tím míříte?¿Qué quiere decir con eso?

myslet: Co tím myslíš?¿Qué quieres decir con eso?

obrana: uvést co na obranu koho/čehodecir/aducir alg en defensa de algn

ona: Nic jim neřeknu.No les diré nada.

pípnout: ani nepípnoutno decir ni pío, no hacer ni un bip

říct: Jak se (to) řekne...?¿Cómo se dice...?

sám: Ty sám jsi to řekl.Tú mismo lo has dicho.

se, si: Říká se, že ...Se dice que ...

skrz: procedit skrz zuby nezřetelně, neochotněmascullar, decir entre dientes

stačit: Stačí říct, že ...Basta con decir que ...

svůj, svá, své, svoje: Řekni mi svůj názor.Dime tu opinión.

tak: Jak řekl, tak to bylo.(Tal) como dijo, así fue.

tradovat se: Traduje se, že...Se dice que ...

upřímně: upřímně řečenosinceramente, a decir verdad

všimnout si: Nevšiml jsem si toho.No me di cuenta (de eso).

vy: Neřekl vám to.No os lo ha dicho.

vyřídit: Já mu to vyřídím.Se lo diré.

zamávat: zamávat na rozloučenoudecir adiós con la mano

závěr: Na závěr chci říci...Para concluir quiero decir...

znamenat: Co to znamená?¿Qué quiere decir eso?

cože: Cože! neříkej!¡Qué dices!

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

jaksepatří: udělat co jaksepatříhacer alg como Dios manda

mezi: procedit co mezi zuby nezřetelnědecir alg entre dientes

moudrý: Ráno moudřejší večera.Mañana Dios dirá.

myš: ani myš nikdoni una mosca, ni dios

názor: říct komu od plic svůj názordecir de boca llena su opinión a algn