Hlavní obsah

obojí

Číslovka

  • обо́их сорто́вpřijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

Vyskytuje se v

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

oba, obě: obě ruce levé.Он о́чень нело́вкий.

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

vrut: trojité salto s dvěma vrutyтройно́е са́льто с двумя́ винта́ми

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

cukr: čaj s dvěma cukryчай с двумя́ кусо́чками са́хара

deci: dvě deci alkoholu ap.две́сти гра́мм(ов)

dějství: komedie o dvou dějstvíchкоме́дия в двух а́ктах/де́йствиях

dělený: kufřík dělený na dvě přihrádkyдиплома́т с двумя́ отделе́ниями

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

nějaký: nějakých dvě stě euroкаки́х-нибу́дь 200 е́вро

neznámá: rovnice o dvou neznámýchуравне́ние с двумя́ неизве́стными

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

průběh: v průběhu dvou týdnů/jednáníв тече́ние двух неде́ль/перегово́ров

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

střelec: střelec dvou branekа́втор двух голо́в

třetina: dvě třetiny voličůдве тре́тьих избира́телей

vyhotovení: ve dvou vyhotoveníchв двух экземпля́рах

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

dva, dvě: říci dvěma slovy krátceсказа́ть в двух слова́х

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

kulhat: kulhat na obě nohyхрома́ть на о́бе но́ги

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

oba, obě: přivřít nad čím obě očiсмотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на что

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

raz: být s čím hotov raz dvaуде́лать что в два счёта

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

дели́ть: дели́ть на́двое/попола́мpůlit, dělit na dvě poloviny

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

дво́е: на дво́е су́токna dva dny

дво́е: есть за двои́хjíst za dva

день: че́рез день-друго́йza jeden (až) dva dny

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

том: рома́н в двух тома́хromán ve dvou svazcích, dvoudílný román

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

два: в дву́х слова́хdvěma slovy, stručně

два: два сапога́ па́раjeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

за́яц: За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).

ме́жду: ме́жду двух огне́йmezi dvěma ohni

накова́льня: ме́жду мо́лотом и накова́льнейmezi dvěma mlýnskými kameny

погна́ться: погна́ться за двумя́ за́йцамиhonit dva zajíce najednou dělat dvě věci naráz

сойти́сь: Сошли́сь два борца́.Soupeřili dva zápasníci.

стул: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích