Hlavní obsah

случай

Vyskytuje se v

несча́стный: nehoda, neštěstíнесча́стный слу́чай

нико́й: v žádném případě, za žádných podmínek, ani za nicни в ко́ем слу́чае

проти́вный: v opačném případě(а) в проти́вном слу́чае

слу́чай: v tom případě, takв тако́м слу́чае

ху́дший: při nejhorším, v nejhorším případěв ху́дшем слу́чае

кой: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

необходи́мость: v případě potřebyв слу́чае необходи́мости

слепо́й: čirá náhodaслепо́й слу́чай

страхова́ние: úrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаев

страхово́й: pojistná událostстрахово́й слу́чай

воспо́льзоваться: chopit se/využít příležitostiвоспо́льзоваться слу́чаем

исключи́тельный: výjimečný případисключи́тельный слу́чай

конфу́зный: trapná situaceконфу́зный слу́чай

кра́йний: v nejhorším případěв кра́йнем слу́чае

ни: v žádném případěни в ко́ем слу́чае

одино́чный: ojedinělý případодино́чный слу́чай

ре́дкий: ojedinělý případре́дкий слу́чай

ча́стный: ojedinělý případча́стный слу́чай

ani: ani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май

černý: černá kronikaхро́ника несча́стных слу́чаев

havarijní: havarijní pojištěníавтострахова́ние, КА́СКО, страхова́ние на слу́чай ава́рии

jistota: pro jistotuна вся́кий слу́чай, для ве́рности

každý: pro každý případна вся́кий слу́чай

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

opačný: v opačném případěв проти́вном слу́чае

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай

pro: pro každý případна вся́кий слу́чай

příležitost: propást příležitostупусти́ть слу́чай

případ: v případě potřebyв слу́чае на́добности

událost: ekon. pojistná událostстрахово́й слу́чай

ztracený: ztracený případпоте́рянный слу́чай

bezprecedentní: bezprecedentní případбеспрецеде́нтный слу́чай

daný: v daném případěв да́нном слу́чае

horší: v horším případěв ху́дшем слу́чае

jedinečný: jedinečná možnostисключи́тельный слу́чай

jednotlivý: v jednotlivých případechв отде́льных слу́чаях

krajní: v krajním případěв кра́йнем слу́чае

kuriózní: kuriózní případкурьёзный слу́чай

náhoda: To je ale náhoda!Како́й слу́чай!

neopakovatelný: neopakovatelná příležitostнеповтори́мый слу́чай

oslava: narozeninová oslavaпра́здник/торжество́ по слу́чаю дня рожде́ния

pojistit: pojistit dítě proti úrazuзастрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чая

promarnit: promarnit příležitost/šanciупусти́ть слу́чай/шанс

řada: v řadě případůв ря́де слу́чаев

úrazový: úrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаев

určitý: v určitých případechв определённых слу́чаях

vhodný: vhodná příležitostудо́бный слу́чай

vyčkat: vyčkat na vhodnou příležitostвы́ждать удо́бный слу́чай

výjimečný: výjimečný případисключи́тельный слу́чай

vysvětlitelný: těžko vysvětlitelný případтруднообъясни́мый слу́чай

большинство́: ve většině případů, většinouв большинстве́ слу́чаев

vzácný: vzácný případре́дкий слу́чай

zablokovat: zablokovat kartu v případě její ztrátyзаблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́ри

beznadějný: beznadějný případбезнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́к

strýček: pro strýčka Příhoduна вся́кий слу́чай

žádný: v žádném případěни в ко́ем слу́чае, нико́им о́бразом