Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (elektrické ap.) linea f(potrubní ap.) condotta f, conduttura felektrické vedenílinea f elettrica, (rozvody v domě) impianto m elettricohlavní vedenílinea f principalehlavní vodovodní/plynové vedenícondutture f pl dell'acqua/del gas
  2. (řídící orgány) direzione f, gestione f(strany ap.) dirigenti m pl
  3. (činnost vedoucích) direzione f, gestione f(usměrňování) guida fpod vedením kohosotto la guida di q
  4. (starání se, řízení) gestione f, conduzione f(správa) amministrazione fmít na starosti vedení čehoessere responsabile di qcekon. poplatek za vedení účtucommissione f bancariavedení domácnostigestione f della casa
  5. (pozice) posizione f di testa(náskok) vantaggio m, margine mujmout se vedenípassare in testa

Vyskytuje se v

deník: psát/vést si deníktenere un diario

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

dvojí: vést dvojí životvivere una doppia vita

jednání: vést jednání s kýmnegoziare con q

kartotéka: vést/mít koho/co v kartotéceavere schedato q/qc

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

objížďka: vést/odklonit objížďkou co dopravu ap.deviare (il percorso di) qc

protokol: vést protokol o čemtener nota di qc

účetnictví: ekon. vést účetnictvítenere la contabilità

vést: vést domácnostgestire la casa

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehodare origine a qc, k rozvoji dare sviluppo a qc

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemgestire i registri, mantenere la documentazione di qc, spisy tenere l'archivio di q/qc

doufat: Doufejme, že se nám to povede.Speriamo di riuscirci.

intervenovat: Intervenovali u vedení společnosti.Hanno interceduto presso la gestione della società.

nikam: Rozhovory nikam nevedou.Le discussioni non servono a nulla.

vést se: Jak se (vám) vede?Come sta?, Come va?

vést si: Vede si dobře.Si comporta bene.

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatessere duro di comprendonio

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.Tutte le strade portano a Roma.

braccetto: vést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kýmandare a braccetto con q

conto: vést účetnictvífare i conti

conversazione: vést hovor s kýmessere in conversazione con q

dialogo: vést dialog s kýmavere un dialogo con q

fine: dokončit co, vést co ke zdárnému koncicondurre qc a fine

governo: vedení domácnostigoverno della famiglia

linea: elektrické vedenítecn. linea elettrica

mandare: poslat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare avanti q/qc

menare: vést koně za ohlávkumenare il cavallo per la cavezza

strada: vést na ulici okno apod.dare sulla strada

tenere: brát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere conto di qc

tenuta: vedení účetnictvítenuta dei libri

trattativa: jednat, vést jednání s kýmessere in trattative con q

affacciarsi: Okno vede/je otočené (směrem) do zahrady.La finestra si affaccia sul giardino.

condurre: Cesta vede do...La strada conduce a...

correre: Stezka vedla nad ...Il sentiero correva sopra ...

cosa: Jak se vede?, Jak to jde?Come vanno le cose?

dare: Dveře vedou do zahrady.La porta dà sul giardino.

mettere: Ulička vede na malé náměstí.Il vicolo mette in una piazzetta.

pacifico: vést klidný životcondurre una vita pacifica

portare: Kam vede ta ulice?Dove porta la strada?

sano: Žije zdravě., Vede zdravý život.Conduce una vita sana.

recluso: vést samotářský životfare una vita da recluso

retto: sekat dobrotu, vést poctivý životseguire la retta via

vedení: elektrické vedenílinea elettrica, rozvody v domě impianto elettrico