Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (elektrické ap.) linea f(potrubní ap.) condotta f, conduttura felektrické vedenílinea f elettrica, (rozvody v domě) impianto m elettricohlavní vedenílinea f principalehlavní vodovodní/plynové vedenícondutture f pl dell'acqua/del gas
  2. (řídící orgány) direzione f, gestione f(strany ap.) dirigenti m pl
  3. (činnost vedoucích) direzione f, gestione f(usměrňování) guida fpod vedením kohosotto la guida di q
  4. (starání se, řízení) gestione f, conduzione f(správa) amministrazione fmít na starosti vedení čehoessere responsabile di qcekon. poplatek za vedení účtucommissione f bancariavedení domácnostigestione f della casa
  5. (pozice) posizione f di testa(náskok) vantaggio m, margine mujmout se vedenípassare in testa

Vyskytuje se v

deník: psát/vést si deníktenere un diario

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

dvojí: vést dvojí životvivere una doppia vita

jednání: vést jednání s kýmnegoziare con q

kartotéka: vést/mít koho/co v kartotéceavere schedato q/qc

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

objížďka: vést/odklonit objížďkou co dopravu ap.deviare (il percorso di) qc

protokol: vést protokol o čemtener nota di qc

účetnictví: ekon. vést účetnictvítenere la contabilità

vést: vést domácnostgestire la casa

vést: vést rozhovor/konverzaci o čem(man)tenere una conversazione su qc

vést: vést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q

vést: vést koho za rukuportare q per mano

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehodare origine a qc, k rozvoji dare sviluppo a qc

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemgestire i registri, mantenere la documentazione di qc, spisy tenere l'archivio di q/qc

doufat: Doufejme, že se nám to povede.Speriamo di riuscirci.

intervenovat: Intervenovali u vedení společnosti.Hanno interceduto presso la gestione della società.

nikam: Rozhovory nikam nevedou.Le discussioni non servono a nulla.

vést: Kam vede tato cesta?Dove porta questa strada?

vést: Vede tato cesta do ...?Questa strada porta a ...?

vést: Co tě k tomu vedlo?Che cosa ti ha indotto a farlo?

vést: To vedlo k jeho smrti.Lo ha portato alla morte.

vést: Tohle nikam nevede.Questo non ci porta da nessuna parte.

vést se: Jak se (vám) vede?Come sta?, Come va?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.Stanno bene.

vést se: vést se pod pažícamminare tenendosi sottobraccio

vést si: Vede si dobře.Si comporta bene.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatessere duro di comprendonio

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.Tutte le strade portano a Roma.