Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) lato m
  2. (část celku) parte f, lato mMalá Strana v Prazela Città piccolana druhé straněd'altra parte, d'altro cantona jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...
  3. (knihy) pagina fOtočte na stranu ...Andate alla pagina ...
  4. (směr) direzione fjít na opačnou stranuandare nella direzione oppostasvětové stranypunti m pl cardinaliz otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre
  5. (účastník jednání) parte f(ve sporu) práv. litigante msmluvní strana(parte) contraente m
  6. (politická) partito mpravicová/levicová stranapartito m di destra/di sinistra

Vyskytuje se v

acquisito: parente acquisitopříbuzný z manželovy/manželčiny strany, vyženěný/vyvdaný příbuzný

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

basso: basso della paginaspodní/dolní část strany

canto: da un cantoz jedné strany, na jedné straně

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

cardinale: punti cardinalisvětové strany

centro: partiti di centrostředové strany

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

disparte: in dispartestranou, bokem, opodál, do/v ústraní

disparte: starsene in dispartedržet se stranou

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

fianco: di fiancoz boku, ze strany

fuori: di fuorizvenku, na vnější straně lakovaný ap.

inversione: sport inversione di campovýměna stran

: di là da qcna druhé straně čeho řeky ap.

: al di là di qcdále za čím, na druhé straně čeho

lato: a latona stranu, na straně

lato: da un lato ..., dall'altro ...na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...

lato: parenti dal lato del padrepříbuzní z otcovy strany

liberale: partito liberaleliberální strana

materno: nonno/zio maternodědeček/strýc z matčiny strany

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

ne: starsene in dispartedržet se stranou

nonno: nonno paterno/maternodědeček z otcovy/matčiny strany

numerazione: numerazione delle pagine(o)číslování stran

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

ovest: lato ovest dell'edificiozápadní strana budovy

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

parte: mettere qc da partedát co stranou

parte: da una/d'altra partena jednu/druhou stranu

parte: da parte di qze strany, od koho úkon ap.

parte: entrambe le partiobě strany

parte: parte civiležalobce, žalující strana

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

paterno: nonno paternodědeček z otcovy strany

politico: partito politicopolitická strana

punto: punto cardinalesvětová strana

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana

tergo: a tergona druhé straně, z druhé strany, vzadu

vicesegretario: vicesegretario del partitomístopředseda strany politické

zia: zia paterna/maternateta z otcovy/matčiny strany

zio: zio paterno/maternostrýc z otcovy/matčiny strany

entrare: Io non c'entro.Já zůstanu stranou. nebudu se do toho plést

espellere: È stato espulso dal partito.Byl vyloučen ze strany.

lungo: discutere qc in lungo e in largoprodiskutovat co ze všech stran podrobně

nostro: State dalla nostra (parte)?Jste na naší straně?

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

sensazione: Ho un sensazione strana.Mám divný pocit.

attivo: all'attivona straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivy

bando: Bando agli scherzi!Žerty stranou!, Dost žertů!

barricata: essere dall'altra parte della barricatastát na druhé straně barikády

fare: La barca fa acqua da tutte le parti.i přen. Do lodi teče ze všech stran.

rovescio: rovescio della medagliadruhá strana mince, stinná/odvrácená strana negativní

scherzo: scherzi a partebez legrace, žerty stranou

uterino: fratelli uterinisourozenci z matčiny strany, polobratři

vento: ai quattro venti, a tutti i ventina všechny strany, do všech stran, všude možně

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

odtlačit: odtlačit co stranouspingere qc da parte

odvrácený: odvrácená strana měsíceparte inversa della Luna

otec: z otcovy strany příbuznýpaterno/-a

politický: politické stranypartiti politici

povinný: práv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona /parte obbligata

protilehlý: protilehlá stranalato opposto

smluvní: smluvní stranaparte contrattuale

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

světový: geogr. světové stranypunti cardinali

titulní: titulní stranaknihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina

titulní: dívka z titulní strany časopisu(ragazza di) copertina

vítězný: vítězná stranaparte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincente