Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) lato m
  2. (část celku) parte f, lato mMalá Strana v Prazela Città piccolana druhé straněd'altra parte, d'altro cantona jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...
  3. (knihy) pagina fOtočte na stranu ...Andate alla pagina ...
  4. (směr) direzione fjít na opačnou stranuandare nella direzione oppostasvětové stranypunti m pl cardinaliz otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre
  5. (účastník jednání) parte f(ve sporu) práv. litigante msmluvní strana(parte) contraente m
  6. (politická) partito mpravicová/levicová stranapartito m di destra/di sinistra

Vyskytuje se v

acquisito: příbuzný z manželovy/manželčiny strany, vyženěný/vyvdaný příbuznýparente acquisito

altronde: nicméně (však), na druhé straně (ale)(ma) d'altronde

antipode: být na protilehlé straně (zeměkoule) k čemuessere agli antipodi di qc

basso: spodní/dolní část stranybasso della pagina

canto: z jedné strany, na jedné straněda un canto

cardinale: světové stranypunti cardinali

centro: středové stranypartiti di centro

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

disparte: stranou, bokem, opodál, do/v ústraníin disparte

distanza: držet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstuppřen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanze

elemento: člen strany politické ap.elemento di un partito

estromettere: vyloučený ze stranyestromesso dal partito

faccia: dvě strany mincele due facce di una moneta

fianco: z boku, ze stranydi fianco

fuori: zvenku, na vnější straně lakovaný ap.di fuori

inversione: výměna stransport inversione di campo

: na druhé straně čeho řeky ap.di là da qc

lato: na stranu, na straněa lato

liberale: liberální stranapartito liberale

materno: dědeček/strýc z matčiny stranynonno/zio materno

moderato: umírněné stranypartiti moderati

modestia: Skromnost stranou.hovor. Modestia a parte.

ne: držet se stranoustarsene in disparte

nonno: dědeček z otcovy/matčiny stranynonno paterno/materno

numerazione: (o)číslování strannumerazione delle pagine

opposizione: opoziční stranapartito d'opposizione

ovest: západní strana budovylato ovest dell'edificio

parte: zvlášť, kromě, až na, stranoua parte

partito: pravicová/levicová/vládní/opoziční stranapartito di destra/sinistra/governo/opposizione

paterno: dědeček z otcovy stranynonno paterno

politico: politická stranapartito politico

punto: světová stranapunto cardinale

resto: ale (na druhé straně) zasema del resto

retro: viz druhá strana, obrať(te) listvedi retro

schierarsi: postavit se na stranu kohoschierarsi dalla parte di q

segretario: předseda stranysegretario del partito

socialista: socialistická stranapartito socialista

tergo: na druhé straně, z druhé strany, vzadua tergo

vicesegretario: místopředseda strany politickévicesegretario del partito

zia: teta z otcovy/matčiny stranyzia paterna/materna

zio: strýc z otcovy/matčiny stranyzio paterno/materno

entrare: Já zůstanu stranou. nebudu se do toho pléstIo non c'entro.

espellere: Byl vyloučen ze strany.È stato espulso dal partito.

lungo: prodiskutovat co ze všech stran podrobnědiscutere qc in lungo e in largo

nostro: Jste na naší straně?State dalla nostra (parte)?

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

sensazione: Ho un sensazione strana.Mám divný pocit.

attivo: na straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivyall'attivo

bando: Žerty stranou!, Dost žertů!Bando agli scherzi!

barricata: stát na druhé straně barikádyessere dall'altra parte della barricata

fare: i přen. Do lodi teče ze všech stran.La barca fa acqua da tutte le parti.

rovescio: druhá strana mince, stinná/odvrácená strana negativnírovescio della medaglia

scherzo: bez legrace, žerty stranouscherzi a parte

uterino: sourozenci z matčiny strany, polobratřifratelli uterini

vento: na všechny strany, do všech stran, všude možněai quattro venti, a tutti i venti

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

odtlačit: odtlačit co stranouspingere qc da parte

odvrácený: odvrácená strana měsíceparte inversa della Luna

otec: z otcovy strany příbuznýpaterno/-a

politický: politické stranypartiti politici

povinný: práv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona /parte obbligata

protilehlý: protilehlá stranalato opposto

smluvní: smluvní stranaparte contrattuale

strana: Malá Strana v Prazela Città piccola

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

světový: geogr. světové stranypunti cardinali

titulní: titulní stranaknihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina

vítězný: vítězná stranaparte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincente

vrchní: vrchní stranaparte superiore

zadní: zadní strana čehodidietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso

zúčastněný: zúčastněné stranyparti coinvolte

žalovaný: práv. žalovaná stranala parte accusata

žert: žerty stranouscherzi a parte

být: Mi sembra strano.Je mi to divné.

dát: dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldi

divně: Sembra molto strano.Vypadá to hodně divně.

divný: Che c'è di strano?Co je na tom divného?

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

nalistovat: Nalistujte stranu 7.Andate a pagina 7.

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odstrčit: Odstrčila talíř stranou.Ha spinto il piatto da parte.

opravdu: Infatti è molto strano.Je to opravdu velmi zvláštní.

pocit: Ho uno strano senso che...Mám divný pocit, že...

protější: na protější straněsulla parte opposta

příhoda: Mi è capitato un fatto strano.Stala se mi zvláštní příhoda.

přijít: Lo trovo strano., Mi sembra strano.Přijde mi to divné.

rozdělit se: Strana se rozdělila na...Il partito si è diviso in...

ten, ta, to: È strano.To je zvláštní.

věc: Succedevano cose strane.Děly se divné věci.

vířit: Per la testa gli frullavano strani pensieri.Hlavou mu vířily divné myšlenky.

zvláštně: dall'aspetto stranozvláštně vyhlížející

strano: in modo stranozvláštně, (po)divně