Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) lato m
  2. (část celku) parte f, lato mMalá Strana v Prazela Città piccolana druhé straněd'altra parte, d'altro cantona jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...
  3. (knihy) pagina fOtočte na stranu ...Andate alla pagina ...
  4. (směr) direzione fjít na opačnou stranuandare nella direzione oppostasvětové stranypunti m pl cardinaliz otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre
  5. (účastník jednání) parte f(ve sporu) práv. litigante msmluvní strana(parte) contraente m
  6. (politická) partito mpravicová/levicová stranapartito m di destra/di sinistra

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

odtlačit: odtlačit co stranouspingere qc da parte

odvrácený: odvrácená strana měsíceparte inversa della Luna

otec: z otcovy strany příbuznýpaterno/-a

politický: politické stranypartiti politici

povinný: práv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona /parte obbligata

protilehlý: protilehlá stranalato opposto

smluvní: smluvní stranaparte contrattuale

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

světový: geogr. světové stranypunti cardinali

titulní: titulní stranaknihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina

titulní: dívka z titulní strany časopisu(ragazza di) copertina

vítězný: vítězná stranaparte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincente

vrchní: vrchní stranaparte superiore

zadní: zadní strana čehodidietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso

zúčastněný: zúčastněné stranyparti coinvolte

žalovaný: práv. žalovaná stranala parte accusata

žert: žerty stranouscherzi a parte

být: Je mi to divné.Mi sembra strano.

dát: dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldi

divně: Vypadá to hodně divně.Sembra molto strano.

divně: Je mi divně.Mi sento strano.

divný: Co je na tom divného?Che c'è di strano?

divný: Mám divný pocit.Ho una sensazione strana.

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

nalistovat: Nalistujte stranu 7.Andate a pagina 7.

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odstrčit: Odstrčila talíř stranou.Ha spinto il piatto da parte.

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

pocit: Mám divný pocit, že...Ho uno strano senso che...

protější: na protější straněsulla parte opposta

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

přijít: Přijde mi to divné.Lo trovo strano., Mi sembra strano.

rozdělit se: Strana se rozdělila na...Il partito si è diviso in...

ten, ta, to: To je zvláštní.È strano.

věc: Děly se divné věci.Succedevano cose strane.

vířit: Hlavou mu vířily divné myšlenky.Per la testa gli frullavano strani pensieri.

zvláštně: zvláštně vyhlížejícídall'aspetto strano

acquisito: parente acquisitopříbuzný z manželovy/manželčiny strany, vyženěný/vyvdaný příbuzný

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

basso: basso della paginaspodní/dolní část strany

canto: da un cantoz jedné strany, na jedné straně

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

cardinale: punti cardinalisvětové strany

centro: partiti di centrostředové strany

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

disparte: in dispartestranou, bokem, opodál, do/v ústraní

disparte: starsene in dispartedržet se stranou

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

fianco: di fiancoz boku, ze strany

fuori: di fuorizvenku, na vnější straně lakovaný ap.

inversione: sport inversione di campovýměna stran

: di là da qcna druhé straně čeho řeky ap.

: al di là di qcdále za čím, na druhé straně čeho

lato: a latona stranu, na straně

lato: da un lato ..., dall'altro ...na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...

lato: parenti dal lato del padrepříbuzní z otcovy strany

liberale: partito liberaleliberální strana

materno: nonno/zio maternodědeček/strýc z matčiny strany

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

ne: starsene in dispartedržet se stranou

nonno: nonno paterno/maternodědeček z otcovy/matčiny strany

numerazione: numerazione delle pagine(o)číslování stran

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

ovest: lato ovest dell'edificiozápadní strana budovy

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

parte: mettere qc da partedát co stranou

parte: da una/d'altra partena jednu/druhou stranu

parte: da parte di qze strany, od koho úkon ap.

parte: entrambe le partiobě strany

parte: parte civiležalobce, žalující strana

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

paterno: nonno paternodědeček z otcovy strany

politico: partito politicopolitická strana

punto: punto cardinalesvětová strana

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana