Hlavní obsah

budiž

Částice

  • que sea asíBudiž mu země lehká.Que en gloria esté.

Vyskytuje se v

acorde: estar acorde en/con algsouhlasit s čím, být zajedno v čem

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

alerta: estar en alertabýt v pohotovosti

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

apuro: estar en apuro(s)být v úzkých, mít potíže

atento: estar atentodávat pozor, být pozorný

bestia: ser bestia con algnbýt hrubý na koho, hrubě nakládat s kým

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

causar: causar furorbýt v módě, hovor. letět

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

chino: sonar a chinobýt španělská vesnice něco nesrozumitelného

comparación: no tener comparaciónbýt nesrovnatelný

confianza: tener confianza en alg(n)důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čem

consciencia: tener consciencia de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consciente: ser consciente de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consecuencia: guardar consecuenciaodpovídat, být v souladu v logickém důsledku

constar: que consteaby bylo jasno

cosquillas: tener cosquillasbýt lechtivý

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuenta: correr por cuenta de algnbýt starost koho

cuidado: tener cuidado con algdávat (si) pozor na co, být opatrný

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.

curiosidad: sentir curiosidad por algbýt zvědavý na co

defensiva: (estar) a la defensiva(být) v defenzívě

demás: estar por demásbýt zbytečný

desmedro: (ir) en desmedro de alg(být) na úkor čeho

detrimento: ir en detrimento de alg(n)být ke škodě/na újmu komu/čemu

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

dudoso: estar dudosobýt na pochybách, mít pochybnosti

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

enojo: sentir enojo contra algnbýt naštvaný na koho, cítit zlost vůči komu

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

envolver: verse envuelto en algbýt zapleten do čeho

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co

ese: Esa es otra.To je jiná.

estar: estar tendidoležet, být položený

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

expectativa: estar en/a la expectativa de algočekávat co, být v očekávání čeho

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

fresco: hacer frescobýt chladno

gancho: tener ganchobýt přitažlivý

gusto: El gusto es mío.Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověď

helado: quedarse heladozůstat jako opařený, být ohromený

hoy: Es para hoy.Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.

a: Está a 10 km de aquí.Je to odtud 10 km.

aburrido: ser aburridobýt nudný

admirar: ser de admirarbýt obdivuhodný

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alcance: estar al alcance de algbýt v dosahu čeho, být dostupný pro koho

alguien: Se cree alguien.Myslí si, že je někdo.

apogeo: estar en el apogeobýt na vrcholu

aprieto: estar en aprietobýt v úzkých

auge: estar en augebýt v největším rozkvětu/na vrcholu

bajón: dar/sufrir/tener un bajónbýt v útlumu

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

caber: No cabe duda./¡Qué duda cabe!Není pochyb.

callar: ¡Cállate!Ztichni!, Zmlkni!, Buď zticha!

calor: Hace calor.Je teplo.

cansado: estar cansadobýt unavený

cargado: estar cargado de algbýt plný čeho

catarro: estar con catarrobýt nachlazený, mít rýmu

claro: ¿Está claro?Je to jasné?

cómodo: estar cómodo algncítit se příjemně kdo, být příjemně komu

contra: Estoy en contra.Jsem proti.

cuando: Cuando quieras...Až budeš chtít...

cuánto: ¿A cuántos estamos hoy?Kolikátého je dnes?

dónde: ¿Dónde estás?Kde jsi?

encabezar: encabezar la clasificaciónbýt v čele tabulky

engaño: salir del engañobýt vyveden z omylu

escape: no haber escapenebýt jiné východisko, nebýt úniku

extrañar: No es de extrañar que...Není divu, že...

fecha: ¿Qué fecha es hoy?Kolikátého je dnes?

forma: estar en formabýt ve formě

frío: Tengo frío.Je mi zima.