Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) со́бственный, сво́й(ственный)
  2. (výhradně patřící, související) со́бственныйdo vlastních rukouв со́бственные ру́киna vlastní nebezpečíна свой страх и риск
  3. (citově patřící k někomu) со́бственный, свой
  4. (pokrevní) родно́й, кро́вныйvlastní matkaродна́я мать
  5. (osobně vytvořený) со́бственныйsport. vlastní gólавтого́лvlastní životopisавтобиогра́фия
  6. (tvořící podstatu) настоя́щий, по́длинный, со́бственный

Vyskytuje se v

branka: гол в со́бственные воро́та, автого́лvlastní branka

bratr: родно́й/сво́дный братvlastní/nevlastní bratr

dítě: внебра́чный/неродно́й ребёнокnemanželské/nevlastní dítě

gól: автого́л, гол в со́бственные воро́таvlastní gól

nevlastní: неродна́я мать, ма́чехаnevlastní matka

pocítit: испыта́ть на со́бственной шку́реpocítit na vlastní kůži

režie: на сво́й счётve vlastní režii

ruka: в со́бственные ру́киdo vlastních rukou

dcera: родна́я/неродна́я дочьvlastní/nevlastní dcera

doručit: вручи́ть ли́чноdoručit do vlastních rukou

iniciativa: по со́бственной инициати́веz vlastní iniciativy

matka: родна́я/приёмная матьvlastní/adoptivní matka

názor: со́бственное мне́ниеvlastní názor

nebezpečí: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí

oko: со́бственными глаза́ми, воо́чиюna vlastní oči

otec: родно́й/приёмный оте́цvlastní/nevlastní otec

podpis: собственнору́чная/ли́чная по́дписьvlastnoruční/vlastní podpis

propustit: уво́лить по со́бственному жела́ниюpropustit na vlastní žádost

přesvědčit se: убеди́ться на ли́чном о́пытеpřesvědčit se na vlastní kůži

přičinění: со́бственное стара́ниеvlastní přičinění

sestra: родна́я/сво́дная сестра́vlastní/nevlastní sestra

syn: па́сынокnevlastní syn

šťáva: гото́вить мя́со в со́бственном соку́dusit maso ve vlastní šťávě

utvořit: сформирова́ть своё со́бственное мне́ниеutvořit si vlastní názor

uvážení: по своему́ усмотре́ниюpodle vlastního uvážení

vstup: Вход на сво́й страх и риск.Vstup na vlastní nebezpečí.

vůle: сде́лать что по со́бственному жела́ниюudělat co z vlastní vůle

zakusit: испыта́ть что на со́бственной шку́реzakusit co na vlastní kůži

zásoba: из со́бственных припа́совz vlastních zásob

zkušenost: по со́бственному о́пытуz vlastní zkušenosti

žádost: расторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́ниюrozvázání pracovního poměru na vlastní žádost

kůže: испыта́ть на со́бственной шку́реpocítit na vlastní kůži

okusit: испыта́ть что на со́бственной шку́реokusit co na vlastní kůži

pěst: в одино́чку, на свой страх (и риск)na vlastní pěst

postavit se: встать на со́бственные но́гиpostavit se na vlastní nohy

poznat: испыта́ть на со́бственной шку́реpoznat na vlastní kůži

právo: взять пра́во в со́бственные ру́киvzít právo do vlastních rukou

slyšet: Я э́то слы́шал со́бственными уша́ми.Slyšel jsem to na vlastní uši.

stát: кре́пко стоя́ть на нога́хstát na vlastních nohou

ucho: не ве́рить свои́м уша́мnevěřit vlastním uším

vařit se: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

брат: сво́дный братnevlastní bratr syn macechy nebo otčíma

и́мя: со́бственное и́мяvlastní jméno

корреспонде́нт: со́бственный корреспонде́нтvlastní zpravodaj

vlastní: в со́бственные ру́киdo vlastních rukou

нога́: стать на́ ногиpostavit se na vlastní nohy, osamostatnit se

оте́ц: родно́й оте́цvlastní otec

сестра́: сво́дная сестра́nevlastní sestra

со́бственный: со́бственный корреспонде́нтvlastní zpravodaj

риск: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí

сок: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

шку́ра: на свое́й шку́ре узна́тьna vlastní kůži poznat

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

глаз: свои́ми глаза́миna vlastní oči

руча́ться: Руча́юсь свое́й голово́й за него́.Ručím za něho vlastní hlavou.

тропа́: идти́ свое́й тропо́йjít vlastní cestou v životě ap.