Hlavní obsah

суд

Vyskytuje se v

пресле́довать: пресле́довать по суду́soudně stíhat

привлече́ние: привлече́ние к суду́soudní stíhání

верхо́вный: верхо́вный судnejvyšší soud

вы́играть: вы́играть де́ло в суде́vyhrát soudní při

отстоя́ть: отстоя́ть кого в су́деobhájit koho před soudem

под: попа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem

пода́ть: пода́ть в суд на когоzažalovat koho

предста́ть: Он предста́л пе́ред судо́м.Stanul před soudem.

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

boží: бо́жий судboží soud

civilní: гражда́нский судcivilní soud

instance: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

krajský: областно́й судkrajský soud

nejvyšší: Верхо́вный суд РФNejvyšší soud RF

obsílka: пове́стка в судsoudní obsílka

obvodní: окружно́й судobvodní soud

odvolací: апелляцио́нный судodvolací soud

okresní: райо́нный судokresní soud

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu

rozvodový: бракоразво́дный судrozvodový soud

senát: суде́бная колле́гия, соста́в суда́soudní senát

soud: апелляцио́нный судodvolací soud

soudný: су́дный день, день Стра́шного суда́náb. soudný den

správní: Верхо́вный администрати́вный судNejvyšší správní soud

stanný: вое́нно-полево́й судstanný soud

stupeň: суд пе́рвой/второ́й инста́нцииpráv. soud prvního/druhého stupně

trestní: заявле́ние в судtrestní oznámení

ústavní: конституцио́нный судústavní soud

vrchní: вы́сший судpráv. vrchní soud

výrok: суде́бное поруче́ние, вы́вод суда́soudní výrok

apelační: апелляцио́нный судapelační soud

dostavit se: яви́ться в судdostavit se k soudu

hnát: вызыва́ть в судhnát koho před soud

opatrovnický: опеку́нский судopatrovnický soud

předstoupit: предста́ть пе́ред судо́мpředstoupit před soud

předvolání: вы́зов в суд, суде́бная пове́сткаpředvolání k soudu

rozhodnout: Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.

rozhodnutí: реше́ние суда́soudní rozhodnutí

stanout: предста́ть пе́ред судо́мstanout před soudem

vláčet: таска́ть кого/что по суда́мvláčet koho po soudech

vymáhat: тре́бовать по суду́soudně vymáhat

poskytnout: да(ва́)ть показа́ние (суду́)poskytnout svědectví u soudu

smrt: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

суд: пода́ть в суд на когоzažalovat koho