Hlavní obsah

schnell

Přídavné jméno

  • rychlý jízda ap.schnell laufenběhat rychleschnell auf etw. reagierenrychle na co reagovat

Vyskytuje se v

Feuerwehr: (schnell) wie die Feuerwehrrychle jako blesk

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

schnell: schnell laufenběhat rychle

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

Weg: auf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

aufsteigen: schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahrenrychle nasednout na kolo a odjet (pryč)

Lack: farbloser/schnell trocknender Lackbezbarvý/rychle schnoucí lak

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

schnellen: Der Delphin schnellte aus dem Wasser.Delfín vyskočil z vody.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

springen: noch schnell zum Metzger springenještě rychle skočit k řezníkovi

verfallen: Seine Autorität verfällt schnell.Jeho autorita rychle upadá.

verschießen: Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.Tato barva na slunci rychle bledne.

rychlotest: der Corona-Schnelltestrychlotest na covid

rychlý: ein schneller Boterychlý posel

co: etw. so schnell wie möglich machenco udělat co nejrychleji

dělat: Mach schnell!, Beeile dich!Dělej!

enormně: enorm schnellenormně rychlý

hodně: sehr schnell fahrenjet hodně rychle

honem: Komm schnell her!Honem sem pojď!

odezva: eine schnelle Reaktionrychlá odezva

odklidit se: Er machte sich schnell davon.Rychle se odklidil.

odskočit si: schnell einkaufen gehenodskočit si na nákup

odtáhnout: Sie zog die Hand schnell weg.Rychle odtáhla ruku.

ochabovat: Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.Jeho pozornost rychle ochabuje.

opláchnout se: sich mit lauwarmem Wasser schnell waschenopláchnout se vlažnou vodou

otékat: Der verletzte Finger schwillt schnell an.Poraněný prst rychle otéká.

pádit: Das Leben vergeht schnell.Život pádí.

pohasnout: Sein Ruhm verblasst schnell.Jeho sláva rychle pohasne.

poskočit: Der Uhrzeiger sprang schnell vor.Hodinová ručička rychle poskočila.

roznést se: Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.Novinka se rychle roznesla po městě.

rychle: Wie schnell fahren wir?Jak rychle jedeme?

špinit se: Helle Stoffe werden schnell schmutzig.Světlé látky se rychle špiní.

uběhnout: Der Sommer ist schnell vergangen.Léto rychle uběhlo.

uschnout: Die gewaschene Wäsche trocknete an der Sonne schnell.Vyprané prádlo na slunci rychle uschlo.

vstřebat se: Die Salbe ist schnell eingezogen.Mast se rychle vstřebala.

vyletět: Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.

vystřízlivět: Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.

zapracovat se: Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.Rychle se v nové práci zapracoval.

zaučit se: Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.Je chytrý, zaučí se rychle.

ztuhnout: Das Wachs wurde schnell fest.Vosk rychle ztuhl.

Blitz: (schnell) wie der Blitzjako namydlený blesk velmi rychle