Hlavní obsah

rychle

Příslovce

  1. (velkou rychlostí) schnell, rasch, geschwindJak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.
  2. (okamžitě) schnell, rasch, promptrychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

Vyskytuje se v

rychlý: rychlý poselein schneller Bote

rychlý: rychlé občerstveníder Schnellimbiss/das Fast Food

rychlý: rychlá jízdaschnelle Fahrt

rychlý: rychlá dráhadie Schnellbahn

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

enormně: enormně rychlýenorm schnell

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

odezva: rychlá odezvaeine schnelle Reaktion

odklidit se: Rychle se odklidil.Er machte sich schnell davon.

odtáhnout: Rychle odtáhla ruku.Sie zog die Hand schnell weg.

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

otékat: Poraněný prst rychle otéká.Der verletzte Finger schwillt schnell an.

pohasnout: Jeho sláva rychle pohasne.Sein Ruhm verblasst schnell.

posel: spěšný/rychlý/tajný poselder Eilbote/Schnellbote/Geheimbote

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

roznést se: Novinka se rychle roznesla po městě.Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.

rychlý: rychlý vývoj čehorasche Entwicklung von etw.

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

špinit se: Světlé látky se rychle špiní.Helle Stoffe werden schnell schmutzig.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

uschnout: Vyprané prádlo na slunci rychle uschlo.Die gewaschene Wäsche trocknete an der Sonne schnell.

vstřebat se: Mast se rychle vstřebala.Die Salbe ist schnell eingezogen.

vystřízlivět: Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

schnell: schnell laufenběhat rychle

schnell: schnell auf etw. reagierenrychle na co reagovat

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

aufsteigen: schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahrenrychle nasednout na kolo a odjet (pryč)

durchfliegen: Sie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

greifen: Die Epidemie griff rasch um sich.Epidemie se rychle rozšířila.

hurtig: sich hurtig davonmachenrychle se vypařit

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Lack: farbloser/schnell trocknender Lackbezbarvý/rychle schnoucí lak

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

prompt: prompte Lieferung erhaltenobdržet rychlou dodávku

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

springen: noch schnell zum Metzger springenještě rychle skočit k řezníkovi

überfliegen: einen Text rasch überfliegenproletět rychle text

überschlagen: etw. rasch im Kopf überschlagenrychle si v hlavě spočítat co

überschlagen: die Zahl der Teilnehmer überschlagen(rychle) spočítat účastníky

verfallen: Seine Autorität verfällt schnell.Jeho autorita rychle upadá.

verschießen: Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.Tato barva na slunci rychle bledne.

Zeit: Die Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.

zugehen: Er ging rasch auf den Ausgang zu.Rychle směřoval k východu.