Hlavní obsah

otázka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dotaz) die Frageústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragenpoložit otázku komuj-m eine Frage stellen
  2. (záležitost) die Frageklíčová otázkadie Schlüsselfragesporná otázkadie Zweifelsfrage

Vyskytuje se v

kabinetní: die Kabinettsfragekniž. kabinetní otázka

kontrolní: die Kontrollfragekontrolní otázka

kvízový: die Quizfragenkvízové otázky

okruh: der Themenkreis/Fragenkreisokruh témat/otázek

podružný: die Nebenfragepodružná otázka

testový: die Testfragetestová otázka

zahřívací: die Aufwärmfragepřen. zahřívací otázka

zjišťovací: die Entscheidungsfragezjišťovací otázka

aktuální: aktuelle Fragenaktuální otázky

banální: j-m eine banale Frage stellenpoložit banální otázku komu

bytí: die Frage des Seins oder Nichtseinsotázka bytí a nebytí

hloupý: j-m eine dumme Frage stellenpoložit komu hloupou otázku

indiskrétní: j-m indiskrete Fragen stellenklást komu indiskrétní otázky

jasný: eine klare/deutliche Fragejasná otázka

klást: j-m eine Frage stellenklást komu otázku

kolísat: In dieser Frage wankte er.V této otázce kolísal.

kopa: ein Haufen Fragenkopa otázek

losovat: die Fragen ziehenlosovat si otázky

nadhodit: eine Frage aufwerfennadhodit otázku

nedůvěřivý: j-m misstrauische Fragen stellenklást nedůvěřivé otázky komu

neomalený: unverschämte Fragenneomalené otázky

nepohodlný: j-m lästige Fragen stellenklást nepohodlné otázky komu

nesmyslný: j-m unsinnige Fragen stellenklást nesmyslné otázky komu

obligátní: eine obligate Frage stellenpoložit obligátní otázku

odpověď: die Frage ohne Antwort lassennechat otázku bez odpovědi

osobní: eine persönliche Frageosobní otázka

podivit se: über die Frage staunenpodivit se nad otázkou

položit: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku

pročíst (si): Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.Pečlivě si pročtěte zadané otázky.

přímý: direkte Antwort auf die Fragepřímá odpověď na otázku

přisvědčit: die Frage bejahenpřisvědčit na otázku

rozebrat: einige Fragen mit dem Partner besprechenrozebrat s partnerem některé otázky

snadný: eine leichte Frage stellenpoložit snadnou otázku

sporný: eine strittige Fragesporná otázka

takový: Wie die Frage, so die Antwort.Jaká otázka, taková odpověď.

vyhrknout: mit einer Frage herausplatzenvyhrknout otázku

vyzvat: Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.

závěr: Zum Schluss noch eine Frage.Na závěr ještě jedna otázka.

zmást: Die Frage hat ihn verwirrt.Otázka ho zmátla.

zpřesnit: die Frage präzisierenzpřesnit otázku

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

otázka: die Schlüsselfrageklíčová otázka