Hlavní obsah

Boje

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

Kampf: ein blutiger Kampfkrvavý boj

Kampf: j-n zum Kampf herausfordernvyzvat koho k boji

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

Kampf: der Kampf für den Friedenboj za mír

anführen: die Soldaten zum Kampf anführenvést vojáky do boje

Angst: Keine Angst!Žádný strach!, Neboj se!

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

ausziehen: zum Kampf ausziehenvytáhnout do boje

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

organisieren: sich zum Kampf organisierenorganizovat se k boji

Kampf: Auf in den Kampf!(Vzhůru) Do boje!

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

osvobozenecký: osvobozenecký bojder Befreiungskampf

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

bát se: bát se budoucnostidie Zukunft fürchten

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

bát se: Bojí se o dítě.Sie fürchtet um das Kind.

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

bezúspěšný: bezúspěšný bojein erfolgloser Kampf

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

boj: boj za mírder Kampf für den Frieden

boj: boj o životder Lebenskampf

děsně: děsně se bát čehosich grässlich vor etw. fürchten

heroický: heroický bojein heroischer Kampf

hrozba: nebát se hrozeb kohoj-s Drohungen nicht fürchten

jen: Jen se neboj!Nur keine Angst!

nic: Nic se neboj.Hab keine Angst.

průběh: dramatický průběh závodu/bojeein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfes

ranit: být v boji (smrtelně) raněnim Kampf (tödlich) verletzt werden

rozhořet se: Boj se znovu rozhořel.Der Streit ist wieder aufgeflammt.

strašidlo: bát se strašidelsich vor Gespenstern fürchten

úporný: vést úporný bojeinen erbitterten Kampf führen

vyvrcholit: Boje vyvrcholily.Die Kämpfe kulminierten.

vyznamenat se: Vyznamenal se v boji.Er hat sich im Kampf ausgezeichnet.

výzva: výzva k bojidie Aufforderung zum Kampf

vzhůru: Vzhůru do boje!Auf in den Kampf!

zápal: v zápalu bojeim Eifer des Gefechts

zvrtnout se: Hra se zvrtla v boj.Der Spiel artete in einen Kampf aus.

bát se: bát se čeho jak čert křížeetw. wie der Teufel das Weihwasser fürchten

čert: bát se koho/čeho jako čert křížej-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchten

ukousnout: Neboj se, neukousnu tě!Keine Angst, ich beiße doch nicht!