Hlavní obsah

nevlastní

Přídavné jméno

  1. (po otci) consanguin/-inepráv. (po matce) utérin/-inenevlastní dcera/synbelle-fille f/beau-fils mnevlastní matka/otecbelle-mère f/beau-père mnevlastní rodičebeaux-parents m pl
  2. (nepůvodní) impropre

Vyskytuje se v

bohatství: posséder une grosse fortunevlastnit ohromné bohatství

bratr: frère germain/demi-frère vlastní/nevlastní bratr

jméno: nom proprevlastní jméno

kapsa: payer qqch de sa pochezaplatit co z vlastní kapsy

na: voir qqch de ses propres yeuxvidět co na vlastní oči

nebezpečí: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

nitro: en/dans son for intérieurve vlastním nitru

odpovědnost: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

ohromný: posséder une grosse fortunevlastnit ohromné bohatství

peníze: de ses deniersza vlastní peníze

ruka: lettre en main(s) propre(s)dopis do vlastních rukou

sestra: demi-sœur nevlastní sestra

tvůrce: auteur de son propre bonheurtvůrce vlastního štěstí

vlastní: à son usage personnelpro vlastní potřebu

vlastnit: posséder qqch en commun avec qqnvlastnit co společně s kým

žádost: mutation sur demandepřeložení na vlastní žádost

matka: belle-mère nevlastní matka

vyjádření: selon ses propres motspodle vlastního vyjádření

zaškrtit: J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.

dusit: laisser qqn cuire dans son propre jusdusit koho ve vlastní šťávě

hrát si: ne s'occuper que de ses propres intérêtshrát si na svém vlastním písečku

kopat: creuser sa tombekopat si vlastní hrob

pán: être son maîtrebýt svým vlastním pánem

pěst: faire qqch de son propre chefudělat co na vlastní pěst

polívčička: prêcher pour son saint/sa paroisseohřívat/přihřívat si vlastní polívčičku

síla: à la force du poignetvlastní silou

smažit: laisser mijoter qqn dans son jussmažit koho ve vlastní šťávě

stát: voler de ses propres ailesstát na vlastních nohách

zamést: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

zkusit: être payé pour le savoirzkusit to na vlastní kůži

communauté: posséder qqch en communauté avec qqnvlastnit co společně s kým

cousin: cousin germainvlastní bratranec

germain: frères germainsvlastní bratři

mère: frères par la mèrenevlastní bratři z matčiny strany

propre: nom proprevlastní jméno

risque: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

seul: faire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

remettre: remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukou

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

jus: laisser qqn cuire dans son jusnechat koho vařit ve vlastní šťávě

lui: de lui-mêmena vlastní pěst, sám od sebe

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

nevlastní: belle-fille /beau-fils nevlastní dcera/syn

poutre: C'est la paille et la poutre.Měl by si zamést před svým vlastním prahem.

rue: avoir pignon sur ruemít vlastní dům, mít dobře zavedený obchod

voler: voler de ses propres ailesstát na vlastních nohou