Hlavní obsah

mez

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hranice - působnosti ap.) limite f, borne fv mezích možnostídans les limites du possible
  2. meze (omezení prostoru) bornes f pl, limites m pl, terme m
  3. (v polích ap.) limite f, borne f

Vyskytuje se v

chodit: sortirchodit mezi lidi

jiné: entre autreskromě jiného, mimo jiné, mezi jiným

mezera: interligne mezera mezi řádky

mezi: fréquenter le mondechodit mezi lidi

období: entre-deux-guerres období mezi dvěma světovými válkami

perla: une perle parmi les femmesperla mezi ženami

řeč: en parlantmezi řečí

stěna: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

jiný: entre autresmezi jinými

svůj, svá, své, svoje: Il y a une limite à tout.Všechno má své meze.

číst: lire entre les lignespřen. číst mezi řádky

děvče: soit dit entre nousmezi námi děvčaty

lidé: fréquenter le mondechodit mezi lidi

mlýnský: être entre le marteau et l'enclumebýt mezi dvěma mlýnskými kameny

nebe: entre ciel et terremezi nebem a zemí

odkázat: remettre qqn à sa placeodkázat koho do patřičných mezí

oko: tête à têtemezi čtyřma očima

pást se: vivre de l'air du tempsexpr. jít se pást (na mez)

patřičný: remettre qqn à sa placeodkázat koho do patřičných mezí

proklouznout: glisser entre les doigts comme une anguilleproklouznout mezi prsty jako úhoř

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

rozmluva: tête-à-tête rozmluva mezi čtyřma očima

řádek: lire entre les lignesčíst mezi řádky

slepý: Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.Jednooký mezi slepými králem.

vyrůst: Un mur s'est dressé entre eux.přen. Vyrostla mezi nimi zeď.

zapřít: nier l'évidence mêmezapřít nos mezi očima

zůstat: Cela restera entre nous.Zůstane to jen mezi námi.

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

entre: lire entre les lignesčíst mezi řádky

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

rang: être sur les rangszařadit se mezi uchazeče o místo, titul ap.

rupture: tech. limite de rupturemez pevnosti

seul: seul à seulmezi čtyřma očima

temps: pendant ce tempszatím, mezi tím

tête-à-tête: en tête-à-têtemezi čtyřma očima

classer: classer un édifice monument historiquezařadit budovu mezi historické památky

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

limite: sans limitesneomezený, bezmezný, bez mezí

aveugle: Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.Mezi slepými jednooký králem.

borgne: Au royaume des aveugles les borgnes sont rois.Mezi slepými jednooký králem.

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí

royaume: Au royaume des aveugles, les borgnes sont roi.Mezi slepými jednooký králem.

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.

mez: dans les limites du possiblev mezích možností