Hlavní obsah

сре́дний

Vyskytuje se v

во́зраст: průměrný věk, věkový průměrсре́дний во́зраст

всео́бщий: všeobecné střední vzděláníвсео́бщее сре́днее образова́ние

мука́: hrubá/polohrubá/hladká moukaмука́ гру́бого/сре́днего/ме́лкого помо́ла

образова́ние: středoškolské vzděláníсре́днее образова́ние

па́лец: prostředníkсре́дний па́лец

рука́: průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamnýсре́дней руки́

у́хо: vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

рост: vysoká/malá/střední postavaвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

ско́рость: průměrná rychlostсре́дняя ско́рость

aritmetický: aritmetický průměrсре́днее арифмети́ческое

déšť: bot. zlatý déšťфорзи́ция сре́дняя

mzda: minimální/průměrná mzdaминима́льная/сре́дняя зарпла́та

polohrubý: polohrubá moukaмука́ сре́днего помо́ла

průměr: aritmetický/geometrický průměrарифмети́ческое/геометри́ческое сре́днее

rod: mužský/ženský/střední rodмужско́й/же́нский/сре́дний род

střední: anat. střední uchoсре́днее у́хо

teplota: průměrná teplotaсре́дняя температу́ра

tok: horní/střední/dolní tok řekyве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

věk: průměrný věkсре́дний во́зраст

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

zánět: zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

délka: průměrná délka životaсре́дняя продолжи́тельность жи́зни

pokročilý: angličtina pro středně pokročiléангли́йский для продолжа́ющих/сре́днего у́ровня

raketa: raketa středního doletuраке́та сре́днего ра́диуса

rychlost: průměrná rychlostсре́дняя ско́рость

středně: středně vysokýсре́днего ро́ста

středoškolský: středoškolské vzděláníсре́днее образо́вание

škola: základní/středníнача́льная/сре́дняя шко́ла

třída: střední třídaсре́дний класс

všeobecný: všeobecné střední vzdělání(все)о́бщее сре́днее образова́ние

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

сре́дний: nadprůměrně, nadprůměrný, nad normuвы́ше сре́днего