Hlavní obsah

jedno

Příslovce

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoduchost jednohlas jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednokopytník jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednoplošník jednopokojový jednoproudový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení ein und derselbe, ein und derselbige

krásný: jednoho krásného dneeines schönen Tages

všechen, všechna, všechno: všechno na jedno brdoalles eine Wichse

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoallesamt

báseň: šaty jedna báseňdas Kleid ist ein Gedicht

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

druhý: Dívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

formule: přen. jezdit formuli jednadie Formel 1 fahren

hluchý: být hluchý na jedno uchoauf einem Ohr taub sein

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

jediný: ani jeden jedinýkein Einziger

jednou: jedenkrát za rokeinmal im Jahr

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

naházet: naházet všechno na jednu hromadualles auf einen Haufen werfen

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

oslepnout: oslepnout na jedno okoauf einem Auge erblinden

pajdat: pajdat na jednu nohuauf einem Bein hinken

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

poskakovat: poskakovat na jedné nozeauf einem Bein hüpfen

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

ráz: Vypil pivo na jeden ráz.Er trank das Bier in einem Zug aus.

rovnice: rovnice o jedné neznámédie Gleichung mit einer Unbekannten

skákat: skákat po jedné nozeauf einem Bein hüpfen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

slít: slít co do jedné nádobyetw. Akk in ein Gefäß zusammengießen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

šilhat: šilhat na jedno okoauf einem Auge schielen

škrtat: škrtat jednou čaroumit einem Strich (durch)streichen

trh: jedním trhemin einem Ruck

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Není to jedno a totéž.Es ist nicht ein und dasselbe.

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

úplně: Je mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

za: jednou za rokeinmal pro/im Jahr

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

zvednout: zvednout co jednou rukouetw. Akk mit einer Hand heben

život: jednou za životeinmal im Leben

být: To je jedno.Es ist egal.

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

jaro: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Davon gibt es noch mehr auf der Welt.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

poprvé: Všechno je jednou poprvé.Alles ist einmal zum ersten Mal.

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

přimhouřit: přen. přimhouřit jedno okoein Auge zudrücken

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

střecha: bydlet pod jednou střechoumit j-m unter einem Dach wohnen

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

vpálit: vpálit komu jednujemandem eine aufbrennen

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

zátah: udělat co na jeden zátahetw. in einem Zug tun

jeden, jedna, jedno: ani jedenkein

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

jeden, jedna, jedno: dvacet jedna litrůeinundzwanzig Liter

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.Er ist einer von uns.

jeden, jedna, jedno: jedna a táž osobaein und dieselbe Person

jeden, jedna, jedno: Strom je jeden květ.Der Baum ist voller Blüten.