Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální) forza ffyz. přitažlivá/gravitační sílaforza attrattiva/gravitazionaletech. koňská sílacavallo m vapore/di potenzazemětřesení o síle 6 stupňůterremoto di magnitudo 6
  2. (fyzická, duševní ap.) forza f(energie) energia f(schopnost) capacità fBudu se snažit ze všech sil.Cercherò di fare del mio meglio.Šetři (si) síly.Risparmia la fatica.síla vůleforza f di volontàsíla zvykuforza f dell'abitudinesebrat sílyraccogliere le forze f pl
  3. (nositel síly) forza fpracovní sílamanodopera m, (dělník) operaio m, manovale m
  4. (kolektivní moc) forza f(moc) potere mvoj. vojenské sílyforze militarivoj. vzdušné sílyaviazione militare
  5. (intenzita) forza f(vliv, mocnost) potenza f
  6. (tloušťka) spessore m

Vyskytuje se v

branný: branné sílyforze armate

gravitační: gravitační sílaforza gravitazionale

hybný: hybná sílaforza motrice

koňský: tech. koňská síla jednotka výkonucavallo vapore

nabývat: nabývat na síleaumentare di forza

načerpat: načerpat (znovu) sílyricuperare le forze

nasazení: s nasazením všech (svých) sil, s plným nasazenímcon tutte le (sue) forze

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyforze armate/servizi armati

pokraj: být na pokraji (svých) silessere allo stremo delle (proprie) forze

pozemní: pozemní síly/vojskoforze di terra

pracovní: pracovní sílamanodopera

přitažlivý: fyz. přitažlivá sílaforza attrattiva

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforza inerziale/di inerzia

snažit se: snažit se ze všech sil o cofare del proprio meglio, fare di tutto per qc

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q

stisk: síla stisku (čelistí)forza del morso

třecí: třecí odpor/sílaresistenza/forza d'attrito

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší siloua tutta forza, con tutte le proprie forze

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech silimpegnarsi al massimo, fare del proprio meglio

vypětí: s vypětím všech silcon tutte le forze

zvyk: síla zvykuforza dell'abitudine

lidský: To není v lidských silách.È umanamente impossibile.

nabrat: nabrat znovu silriprendere le forze

přecenit: přecenit své sílysopravvalutare le proprie forze

změřit: změřit síly s kýmmisurare le forze con q

acquisto: potere d'acquistokupní síla

animo: forza d'animosíla vůle, odhodlání

ascensionale: forza ascensionalevztlaková síla

ausiliario: ausiliario di cucinapomocná síla v kuchyni

bruto: forza brutahrubá síla

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

centrifugo: fis. forza centrifugaodstředivá síla

centripeto: fis. forza centripetadostředivá síla

elettromotore: forza elettromotriceelektromotorická síla

estremo: essere all'estremo delle forzebýt na pokraji sil

forza: perdere le forzeztratit sílu

forza: unire le forzespojit síly

forza: forza di caratteresíla charakteru

forza: forza contrattualevyjednávací síla

forza: dare forza a qdodat sílu komu, morálně povzbudit koho

forza: con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.

forza: in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu

forza: per forzaz donucení, silou

forza: forza brutahrubá síla

forza: ottenere qc con la forzazískat co silou/násilím

forza: forza di gravitàgravitační síla

forza: forza centrifugaodstředivá síla

forza: forza elettromagneticaelektromagnetická síla

gravità: forza di gravitàpřitažlivá síla, gravitační síla

inerzia: forza d'inerziasetrvačná síla

interposizione: mil. forze di interposizionezásahové síly

magnetico: forza magneticamagnetická síla

magnitudo: terremoto di magnitudo 7 (della scala Richter)zemětřesení o síle 7 (stupňů Richterovy stupnice)

momento: fis. momento di forzamoment síly

occulto: forze occulte della naturatajemné síly přírody

oltranza: a(d) oltranzas nasazením všech sil, na doraz, až do konce

opera: mano d'operapracovní síla

ordine: forze dell'ordinepořádkové síly

pensiero: forza del pensierosíla myšlenky

perdere: perdere le forze/la voceztrácet síly/hlas

peso: di pesocelou (svou) vahou, přen. silou, násilím přimět ap.

pieno: nel pieno delle forzena vrcholu sil

potenza: potenza militarevojenská síla

potere: potere magicomagická síla

prepotenza: di prepotenzasilou, násilím něčeho dosáhnout ap.

propulsivo: forza propulsivahnací síla

prova: prova di forzastřetnutí, měření sil

recupero: recupero delle forzenačerpání nových sil

riacquistare: riacquistare le forzeznovu nabrat síly

ristorare: ristorare le forzenabrat sil, (znovu) načerpat síly

stento: a stentostěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sil

terremoto: terremoto di magnitudo 5 della scala Richterzemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy stupnice

trazione: forza di trazionetažná síla

uguaglianza: uguaglianza di forzerovnováha sil

umanamente: essere umanamente possibilebýt v lidských silách

unire: unire le forzespojit síly, spojit se skupina ap.

vapore: cavallo vaporekoňská síla

arrivare: Non ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

collaborare: collaborare con le forze dell'ordinespolupracovat s pořádkovými silami

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...

dovere: Dev'essere molto forte.Musí mít velkou sílu.

mancare: Mi mancano le forze.Chybějí mi síly.

misurarsi: Misuriamoci in una gara!Poměříme si síly (v závodě)!

pareggiarsi: Le loro forze si pareggiano.Jejich síly jsou vyrovnané.

polmone: il polmone dell'economiahybná síla ekonomiky

potere: Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.

scemare: Le forze scemano.Síly ubývají.

sopravvalutare: Ha sopravvalutato le sue forze.Přecenil své síly.

tutto: Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!