Hlavní obsah

city [ˈsɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. (velko)městothe city of Brnoměsto Brnohl. BrE city centrecentrum, střed městathe Holy CitySvaté městocity lightssvětla velkoměsta
  2. the City finanční a obchodní centrum Londýna

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

slicker: (city) slickeruhlazený měšťák, městský týpek

cardboard: cardboard cityčtvrť bezdomovců jež si z lepenkových krabic budují lůžka a přístřeší

council: city councilměstská rada

councilman: city councilmanměstský radní

display: display one's feelingsprojevit své city

feeling: hurt sb's feelingsranit citově, dotknout se koho, ranit čí city, urazit koho

heartstrings: tug at sb's heartstrings(za)působit na čí city hl. rozlítostnit

planner: town/AmE city plannerurbanista, územní plánovač

planning: town/AmE city planningúzemní plánování, urbanistika

rhythm: sense of rhythmcit pro rytmus

sister: sister citydružební/partnerské město

tent: tent citystanové městečko

wall: city wallsměstské hradby

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

erupt: The city erupted into riots.Ve městě vypukly nepokoje.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

it: It's a lovely city.Je to nádherné město.

quite: It's quite a city.Je to aspoň město.

centrum: centrum městacity centre, AmE obchodní downtown, midtown

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

hradba: městské hradbycity walls

mapa: mapa městatown plan, map of the city

město: ve městěin the city, v centru downtown

městský: městská radacity council

plánovač: územní plánovač urbanistacity planner

prohlídka: prohlídka městacity tour, sightseeing (tour)

přístavní: přístavní městoport city, (sea)port

rada: městská radacity council

strategie: budovatelská strategiecity-building game

cit: mít cit pro rytmushave a sense of rhythm

draze: V Londýně je draho.London is an expensive city.

město: město Brnothe city of Brno

popel: Město lehlo popelem.The city was reduced to ashes.

populace: městská populacecity population

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

vévodit: Městu vévodí katedrála.The city is dominated by a cathedral.

cit: S citem! opatrně(Go) easy!