Hlavní obsah

že

Vyskytuje se v

div: Неудиви́тельно, что ...Není divu, že ...

dokázat: Ду́маешь, что ты спра́вишься?Myslíš, že to dokážeš?

obtěžovat: Извини́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás obtěžuji.

povídat: говоря́т, что..., как говоря́т...povídá se, že...

být: Как тебе́ не сты́дно!Že ti není hanba!

dát: Допу́стим, что...Dejme tomu, že...

díky: Сла́ва бо́гу, что...Díky bohu, že...

divný: Стра́нно, что...Je divné, že...

dojem: У меня́ тако́е впечатле́ние, что...Mám dojem, že...

domnění: ду́мая/счита́я, что...v domnění, že...

donést se: До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.Doneslo se mi, že se chystáš odjet.

doufat: Вы меня́, наде́юсь, по́няли.Doufám, že jste mě pochopili.

evidentní: Очеви́дно, что...Je evidentní, že...

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

kolovat: хо́дят слу́хи, что...kolují zvěsti, že...

konstatovat: Я до́лжен отме́тить, что...Musím konstatovat, že...

lichotit: Мне ле́стно, что...Lichotí mi, že...

mlčet: Обеща́л молча́ть.Slíbil, že bude mlčet.

myslet: Ду́маю, что да.Myslím, že ano.

napadnout: Ему́ пришло́ в го́лову, что ...Napadlo ho, že ...

nebezpečí: Нави́сла опа́сность того́, что...Hrozí nebezpečí, že ...

pamatovat se: Он, по́мнится, у вас ча́сто быва́л.Pamatuji se, že k vám chodíval.

plynout: Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

poctěný: Я о́чень ра́да ва́шему приглаше́нию.Jsem poctěna, že jste mne pozvali.

podmínka: при (том) усло́вии, е́сли ...pod podmínkou, že ...

podotýkat: Отме́чу, что...Podotýkám, že...

pozastavovat se: удивля́ться тому́, что...pozastavovat se nad tím, že...

poznamenat: Сле́дует оговори́ться, что...Je třeba poznamenat, že...

poznat: Рад с ва́ми познако́миться., О́чень прия́тно, что я с ва́ми познако́мился.Těší mě, že jsem vás poznal.

pravděpodobný: Маловероя́тно, что...Je málo pravděpodobné, že...

prominout: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

proslýchat se: Говоря́т, что...Proslýchá se, že...

předpokládat: Мо́жно предполага́ть, что...Lze předpokládat, že...

představit si: Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!Představ si, že mi volá každý den!

předstírat: Он де́лает вид, что не слу́шает.Předstírá, že neposlouchá.

převažovat: Преоблада́ет мне́ние, что...Převažuje názor, že...

připadat: Ка́жется мне, что ...Připadá mi, že ...

připustit: Я согла́сен допусти́ть, что он прав.Jsem ochoten připustit, že má pravdu.

rozdíl: с той ра́зницей, что ...s tím rozdílem, že ...

rozkřiknout se: пошли́/разнесли́сь слу́хи, что...rozkřiklo se, že...

rušit: Извиня́юсь за беспоко́йство.Promiňte, že vás ruším.

říkat: Говоря́т, что...Říkají, že...

strach: Я бою́сь, что...Mám strach, že...

stydět se: Как вам не сты́дно!Že se nestydíte!

šuškat: Хо́дят слу́хи, что...Šušká se, že...

trápit: Его́ му́чило созна́ние, что...Trápilo ho pomyšlení, že...

tušení: Мне ка́жется, что...Mám tušení, že...

tušit: (Я) подозрева́ю, что...Tuším, že... předpokládám

ubezpečovat: Я вас уверя́ю, что...Ubezpečuji Vás, že...

ujistit: Я могу́ Вас уве́рить, что...Mohu Vás ujistit, že...

upřít: Неоспори́мо, что...Nedá se upřít, že...

usoudit: Мо́жно сде́лать вы́вод, что...Lze usoudit, že...

uznat: Сознаю́сь, что...Musím uznat, že...

vadit: Мне не нра́вится, что...Vadí mi to, že...

věřit: Я совершенно убеждён, что...Pevně věřím, že...

vidět: Рад тебя́ ви́деть.Jsem rád, že tě vidím.

vyloučit: Не исключено́, что ...Není vyloučeno, že ...

vyplývat: Отсю́да вытека́ет, что...Z toho vyplývá, že...

vyprávět: Леге́нда повеству́ет о том, что...Pověst vypráví, že...

vyrušit: Извини́те, что я вам помеша́л.Promiňte, že jsem vás vyrušil.

vyrušovat: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

vzkázat: Прошу́ переда́ть ему́, что...Vzkažte mu prosím, že...

zastávat: Я того́ мне́ния, что...Zastávám názor, že...

zdát se: Мне ка́жется, что...Zdá se mi, že...

že: Хо́лодно, не пра́вда ли?Je zima, že?

žebro: Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.Zhubl tak, že mu lezou žebra.

hanba: Как тебе́ не сты́дно!Že ti není hanba!

huba: Как у тебя́ язы́к повора́чивается!Že tě huba nebolí!

krk: Я дам го́лову на отсече́ние, что...Dám na to krk, že...

lidé: Лю́ди говоря́т, что ...Lidé říkají, že ...

nadarmo: неда́ром говори́тся, что ...ne nadarmo se říká, že ...

ohled: незави́симо от того́, что..., не счита́ясь с тем, что..., несмотря́ на то́, что...bez ohledu na to, že...

prakticky: В су́щности э́то зна́чит, что...Prakticky to znamená, že...

předpoklad: при том усло́вии, что ...za předpokladu, že...

věčný: (ужа́сно) жаль, что...věčná škoda, že...

vědomost: сообща́ется о том, что...na vědomost se dává, že...

zpráva: но́сятся слу́хи, что...kolují zprávy, že...

беспоко́йство: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

да: Ты прие́дешь, да?Přijedeš, že ano?

есте́ственно: Я есте́ственно приду́!Jasně že přijdu!

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

оби́дно: Мне оби́дно, что...Je mi líto, že...

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

подозрева́ть: Подозрева́ю, что...Domnívám se, že...

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

рад: Она́ ра́да, что...Je ráda, že...

слух: пошли́ слу́хи, что...proslýchá se, že...

состоя́ть: Ра́зница состои́т в том, что...Rozdíl je v tom, že...

твёрдо: Он твёрдо убеждён, что ...Je pevně přesvědčen, že ...

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

ребро́: Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.Zhubl tak, že mu lezou žebra.

све́чка: Ты до́лжен Бо́гу све́чку поста́вить, что ты цел.Poděkuj Bohu, že jsi to přežil.

серде́чно: Серде́чно рад вас ви́деть.Jsem upřímně rád, že vás vidím.

сты́дно: Как тебе́ не сты́дно!Že se nestydíš!

уверя́ть: Уверя́ю тебя́, что я прав.Ubezpečuji tě, že mám pravdu.