Hlavní obsah

оконча́тельно

Vyskytuje se v

спи́сок: dostat se do užšího výběru kandidátů ap.попа́сть в оконча́тельный спи́сок кандида́тов

konečný: hist. konečné řešení židovské otázkyоконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́са

platnost: s konečnou platnostíоконча́тельно

bilance: závěrečná bilanceоконча́тельный бала́нс

definitivní: definitivní konecоконча́тельный коне́ц

položit se: Firma se definitivně položila.Фи́рма оконча́тельно разори́лась.

verze: rukopisná/tištěná/konečná verzeрукопи́сная/печа́тная/оконча́тельная реда́кция

výsledný: výsledná známkaоконча́тельная оце́нка

vyúčtování: konečné/roční vyúčtováníоконча́тельный/годово́й расчёт

оконча́тельно: Bude definitivně jasné, že ...Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...