Hlavní obsah

schließen

Slovesoschloss, h. geschlossen

  1. zavřít knihu ap.Er hat die Flasche sorgfältig geschlossen.Láhev pečlivě zavřel.die Hand (zur Faust) schließensevřít ruku v pěstdie Augen schließenzavřít oči
  2. zamknout, zavřítalle Fenster vor dem Abgang schließenpřed odchodem zavřít všechna okna
  3. sich schließen zavřít se
  4. sich schließen an etw. Akk navázat na co pokračovat
  5. etw. Akk an etw. Akk připojit, doplnit co k čemu
  6. sevřít (v objetí)
  7. zavírat, mít zavírací dobuDie Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.
  8. uzavřít, ukončit, skončit projev ap.
  9. uzavřít, sjednat dohodu ap.Frieden schließensjednat mír
  10. etw. Akk aus etw. usoudit, vyvodit co z čehoDas lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

Vyskytuje se v

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

vorübergehend: vorübergehend geschlossendočasně uzavřený

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

drehen: den Schlüssel im Schloss drehenotočit klíčem v zámku

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

Kreis: přen. Der Kreis schließt sich.Kruh se uzavírá.

passen: Der Schlüssel passt nicht ins Schloss.Klíč nepasuje do zámku.

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

schließen: sich schließenzavřít se