Hlavní obsah

příliš

Vyskytuje se v

fixovat se: Er ist zu stark auf die Eltern fixiert.Příliš se fixuje na rodiče.

málo: zu wenighrozně/příliš málo

mnoho: den Kindern zu viel erlaubendovolovat dětem příliš mnoho

nepříliš: nicht zu große Hoffnungennepříliš velké naděje

než: Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.

okořenit: Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.To jídlo jsi příliš okořenil.

pozdě: zu spätpříliš pozdě

růžově: Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.Budoucnost nevypadá příliš růžově.

úzký: Der Rock ist mir zu eng.Sukně je mi příliš úzká.

vkus: für meinen Geschmack zu zudringlichna můj vkus příliš dotěrný

zahnat: Die Meeresströmung hat uns zu weit nach Süden abgetrieben.Mořské proudy nás zahnaly příliš na jih.

zu: zu altpříliš starý

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

treiben: es zu weit treibenzacházet příliš daleko

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

wörtlich: etw. (allzu) wörtlich nehmenbrát co (příliš) doslova

příliš: zu großpříliš velký