Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) большо́й, вели́кийJak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?velká vodaбольша́я вода́Velká čínská zeďВели́кая Кита́йская стена́velké písmenoпрописна́я бу́кваjít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т
  2. (určitých rozměrů) большо́й (разме́ром)koberec velký dvacet metrůковёр длино́й в два́дцать ме́тровvelký jako coразме́ром с кого/что
  3. (nadměrný) большо́й, вели́кий
  4. (dospělý, odrostlý) взро́слый
  5. (početný, značný) большо́й, кру́пныйekon. prodej ve velkémопто́вая прода́жаvelká rodinaбольша́я семья́velké penízeбольши́е де́ньги
  6. (důležitý, významný) большо́й, значи́тельный
  7. (intenzívní) большо́й, вели́кий, интенси́вный
  8. (vlivný) ва́жный, вы́сший

Vyskytuje se v

Británie: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

čínský: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

království: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

pátek: náb. Velký pátekСтра́стная пя́тница

Petr: Petr VelikýПётр Вели́кий

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: velké pivoкру́жка пи́ва, пол-ли́тра пи́ва

potřeba: velká potřebaиспражне́ние

půst: Velký půst od Popeleční středy do VelikonocВели́кий пост

pysk: anat. velké/malé stydké pyskyбольши́е/ма́лые половы́е гу́бы

revoluce: Velká francouzská revoluceВели́кая францу́зская револю́ция

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

spojený: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaСоединённое короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

v, ve: obchodovat ve velkémторгова́ть о́птом

válka: hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

vápno: velké vápno pokutové územíштрафна́я (пло́щадь)

velký: velká vodaбольша́я вода́

vlastenecký: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

voda: velká vodaбольша́я вода́

zeď: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

dilema: Mám velké dilema.Стою́ на распу́тье.

dost: Už je dost velký.Он уже́ доста́точно взро́слый.

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

podnikání: podnikání ve velkémкру́пное предпринима́тельство

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

přikládat: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

působit: působit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́пот

sucho: Panuje velké sucho.Сто́ит за́суха.

vliv: mít velký vlivиме́ть большо́е влия́ние/авторите́т

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

význam: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

zanechat: zanechat velký dojemоста́вить си́льное впечатле́ние

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíпо всей вероя́тности

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

vážnost: být ve veliké vážnosti u kohoбыть в почёте у кого