Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (říci, napsat ap.) привести́, занести́(zařadit) включи́тьuvést adresuуказа́ть свой а́дрес
  2. (do urč. stavu) ввести́, привести́(do chodu) пусти́тьuvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что
  3. (film, hru ap.) поста́вить, показа́ть
  4. (začlenit, zavést) вы́вести, ввести́, запусти́тьuvést zboží na trhвы́вести/вы́бросить това́р на ры́нок
  5. (dovést na místo) провести́, довести́
  6. (knihu, přednášku ap.) предста́вить

Vyskytuje se v

provoz: uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние что

výše: jak je výše uvedenoкак упомя́нуто вы́ше

známost: uvést co ve známostогласи́ть, преда́ть гла́сности, поста́вить в изве́стность что

činnost: uvést v činnostпусти́ть в де́йствие

chod: uvést do choduввести́ в строй

jako: uvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́ра

trh: uvést na trhвы́вести на ры́нок

var: uvést do varuвскипяти́ть, довести́ до кипе́ния

ввести́: ввести́ в заблужде́ниеuvést v omyl, zmýlit koho

заблужде́ние: ввести́ в заблужде́ниеuvést v omyl, zmást

спекта́кль: поста́вить спекта́кльuvést představení

изве́стность: привести́ в изве́стностьobjasnit, vysvětlit, uvést na pravou míru co