Hlavní obsah

ли́чный

Vyskytuje se v

вещь: osobní věciли́чные ве́щи

бума́га: osobní doklady(ли́чные) бума́ги

вручи́ть: doručit co osobněвручи́ть что ли́чно

гигие́на: osobní hygienaли́чная гигие́на

знако́мый: osobně známýли́чно знако́мый

соста́в: zaměstnanci, personálли́чный соста́в

яви́ться: přijít osobněяви́ться ли́чно

сугу́бо: čistě osobní názorсугу́бо ли́чное мне́ние

data: osobní dataли́чные да́нные

doklad: osobní dokladyли́чные докуме́нты

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

osobní: osobní svobodaли́чная свобо́да

pohovor: osobní pohovorли́чное собесе́дование

prohlídka: osobní prohlídkaли́чный досмо́тр

soukromý: soukromý majetekча́стное/ли́чное иму́щество

spis: osobní spisли́чное де́ло

stráž: osobní/tělesná strážли́чная охра́на

styk: osobní stykли́чный конта́кт

svoboda: osobní svobodaли́чная свобо́да

unie: personální unieли́чная у́ния

věc: osobní věciли́чные ве́щи

zájem: osobní zájemли́чный интере́с

doručit: doručit do vlastních rukouвручи́ть ли́чно

hlásit se: hlásit se osobněяви́ться ли́чно

hygiena: osobní hygienaли́чная гигие́на

kouzlo: osobní kouzloхари́зма, ли́чное обая́ние

osobně: Znám ho osobně.Я его́ ли́чно зна́ю.

podpis: vlastnoruční/vlastní podpisсобственнору́чная/ли́чная по́дпись

přesvědčit se: přesvědčit se na vlastní kůžiубеди́ться на ли́чном о́пыте

tajemník: osobní tajemníkли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рь

účast: osobní účastли́чное уча́стие

vlastnictví: soukromé vlastnictvíли́чное иму́щество

vlastnoruční: vlastnoruční podpisли́чная по́дпись, авто́граф

vyřizovat: vyřizovat osobněоформля́ть ли́чно

zájmeno: osobní/zvratná/ukazovací zájmenaли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́ния

znát: znát koho osobněзнать кого в лицо́, знать кого ли́чно

ли́чный: soukromý majetekли́чное иму́щество