Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) жи́зненный(zkušenost ap.) жите́йский(podmínky ap.) бытово́йztráta životního optimismuпоте́ря жизнера́достностиživotní stylстиль жи́зни, бытživotní pojištěníстрахова́ние жи́зниživotní prostředíокружа́ющая среда́ekon. životní nákladyрасхо́ды на прожива́ниеekon. životní minimumпрожи́точный ми́нимум
  2. (zásadní, důležitý) жи́зненный, насу́щный, необходи́мыйživotní díloжи́зненный труд
  3. (skutečný) натура́льный

Vyskytuje se v

minimum: životní minimumпрожи́точный ми́нимум

ochrana: ochrana životního prostředíохра́на окружа́ющей среды́

podmínka: životní podmínkyбытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зни

pojištění: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

prostředí: životní prostředíокружа́ющая среда́

prostředí: ochrana životního prostředíзащи́та окружа́ющей среды́

styl: životní stylо́браз жи́зни, быт

velikost: v životní velikostiв натура́льную величину́

životně: med. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

druh: životní druhспу́тник жи́зни

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

jubileum: slavit životní jubileumпра́здновать жи́зненный юбиле́й

partner: životní partnerспу́тник жи́зни

pojistka: životní pojistkaстрахова́ние жи́зни

poslání: životní posláníжи́зненное назначе́ние

úroveň: Životní úroveň roste.У́ровень жи́зни растёт.

zkušenost: životní zkušenostiжи́зненный о́пыт

znečištění: znečištění ovzduší/životního prostředíзагрязне́ние во́здуха/окружа́ющей среды́

zvýšit: zvýšit životní úroveňподня́ть жи́зненный у́ровень

životný: životná podstatná jménaодушевлённые имена́ существи́тельные

бытово́й: бытовы́е усло́вияživotní podmínky

ва́жный: жи́зненно ва́жныйživotně důležitý

величина́: в натура́льную величину́v životní velikosti

ми́нимум: прожи́точный ми́нимумživotní minimum

окружа́ющий: окружа́ющая среда́životní prostředí

спу́тник: спу́тник жи́зниživotní druh, manžel

страхова́ние: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

существи́тельное: одушевлённые/неодушевлённые существи́тельныеživotná/neživotná podstatná jména

у́ровень: у́ровень жи́зниživotní úroveň

загрязне́ние: загрязне́ние окружа́ющей среды́znečištění/znečišťování životního prostředí

подру́га: подру́га жи́зни(životní) partnerka

среда́: окружа́ющая среда́životní prostředí