Hlavní obsah

vyřídit

Vyskytuje se v

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

nezbytný: vyřídit nezbytné formalitydie notwendigen Formalitäten erledigen

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

objednávka: vyřídit/potvrdit objednávkueine Bestellung erledigen/bestätigen

příznivě: příznivě vyřídit coetw. günstig erledigen

stížnost: vyřídit stížnostdie Beschwerde erledigen

allein: etw. allein erledigenvyřídit co sám

notwendig: die notwendigen Formalitäten erledigenvyřídit potřebné formality

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

Einkauf: Einkäufe besorgen/erledigenobstarat/vyřídit nákupy

Gruß: j-m von j-m Grüße ausrichten/bestellen/übermittelnvyřídit pozdravy komu od koho

Sache: Die Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.